ေမာေတာင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၁ )    စခန္းအမည္                                               -       ေမာေတာင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၂ )    စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာခုနွစ္                               -        ၈-၅-၂၀၁၃

( ၃ )   တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ၿမိဳ႕မ်ား                              -        ဒန္ဆင္ခြန္း၊ ပရာကၽြတ္ကရီခမ္ခရိုင္

( ၄ )    မ်က္နွာစာ                                                 -        ထိုင္း

( ၅ )    ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                     -        က်ပ္၊ ဘတ္၊ ေဒၚလာ

( ၆ )    အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေသာ ပို႔ကုန္စာရင္း                  -        LIVE CRAB (Assorted Size)၊ FISH MEAT, MUD CRAB ALIVE (Assorted Size), LONG

                                                                                TOUNG SOLE, SOUID, RUBBER (R.S.S-3), SARDINE, FROZEN (PLATU), LIVE

                                                                                SLIPPER LOBSTER, PUMPKIM

( ၇ )    အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္စာရင္း          -        B/N Motor Cycle(Electric starter) Brand : Honda Total, B/N OUTBOARD (YAMAHA),

                                                                                 ORANGES, CEMENT (ELEPHANT) PC : 42 : 5(1 Bg=50 Kg), PVC Door with Frame,

                                                                                 Apples, Grapes, Basket for Fishing Total, Ceramic Tile(45*40) cm, Plastic Can

                                                                                (Assorted)

( ၈ ) ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား            -        

        ၿမိတ္ - ေရျဖဴ (ကတၱရာလမ္း)                                      ( ၆၅ ) မိုင္

        ေရျဖဴ  - ေမာေတာင္ (ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္း)                      ( ၅၃ ) မိုင္

        စုစုေပါင္း ၿမိတ္ - ေမာေတာင္                                      (၁၁၈) ေရမိုင္

( ၉ )  ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု                       -