ေကာ့ေသာင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၁ )    စခန္းအမည္                                               -       ေကာ့ေသာင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၂ )    စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာခုနွစ္                               -        ၁-၆-၁၉၉၆

( ၃ )   တစ္ဖက္နိုင္ငံျမို့                                           -        ရေနာင္းျမို့

( ၄ )    မ်က္နွာစာ                                                 -        ထိုင္း

( ၅ )    ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                     -        က်ပ္၊ ေဒၚလာ

( ၆ )    အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာ ပို့ကုန္စာရင္း                  -        ေရထြက္ပစၥည္းမ်ိုးစံု၊ ဆီအုန္းျကိတ္ဖတ္

( ၇ )    အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္စာရင္း          -        ဘိလပ္ေျမ၊ ဓါတ္ေျမျသဇာ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ စက္မႈကုန္ျကမ္းပစၥည္း

( ၈ ) ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား            -        

        ေကာ့ေသာင္း-ထားဝယ္                                            (၄၂၁) ေရမိုင္

        ျမိတ္-ထားဝယ္                                                       (၁၅၂) ေရမိုင္

        ထားဝယ္-ေမာ္လျမိုင္                                               (၁၉၂) ေရမိုင္

        ေမာ္လျမိုင္-ရန္ကုန္                                                 (၁၈၅) ေရမိုင္

( ၉ )  ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု