အခြေခံစားသောက်ကုန်များ

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) အာလူး (ပိႆာ) သၾကား (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
19-11-2015 ၂၂၀၀ ၆၀၀၀ ၁၇၀၀ ၉၀၀ ၂၇၀၀ ၂၉၀၀ ၂၂၀၀ ၁၂၅၀၀ ၆၀၀၀ ၈၅၀၀ ၆၀၀၀
17-11-2015 ၂၂၀၀ ၆၀၀၀ ၁၈၀၀ ၉၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀ ၂၁၅၀ ၁၂၀၀၀ ၆၀၀၀ ၈၅၀၀ ၆၀၀၀ ၃၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၄၀၀
21-08-2014 1900 2500 1700 800 2500 2800 1700 4200 4000 3800 3500

Pages

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ရန္ကုန္

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) သၾကား (ပိႆာ) အာလူး (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
17-11-2015 ၂၁၀၀ ၆၅၀၀ ၁၆၅၀ ၇၀၀ ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၂၀၀၀ ၁၂၅၀၀ ၆၀၀၀ ၈၀၀၀ ၅၈၀၀ ၃၀၀၀ ၁၅၀၀
21-08-2014 800 3500 2500 1500 2000 2200 1800 4200 3900 3800 3600

Pages

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

မႏၳေလး

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) အာလူး (ပိႆာ) သၾကား (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
21-08-2014 3500 3700 1500 1000 2500 2700 1800 4000 4000 3500 3500

Pages