အခြေခံစားသောက်ကုန်များ

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) အာလူး (ပိႆာ) သၾကား (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
10-12-2015 ၂၃၀၀ ၆၀၀၀ ၁၈၀၀ ၇၀၀ ၃၅၀၀ ၃၀၀၀ ၂၁၀၀ ၁၃၀၀၀ ၈၅၀၀ ၉၀၀၀ ၆၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀ ၁၄၀၀
22-11-2015 ၂၂၀၀ ၆၅၀၀ ၁၇၀၀ ၈၀၀ ၃၃၀၀ ၃၄၀၀ ၂၂၀၀ ၁၃၀၀၀ ၈၀၀၀ ၉၀၀၀ ၆၀၀၀ ၂၉၀၀ ၃၃၀၀ ၁၄၀၀
24-11-2015 ၂၃၀၀ ၆၅၀၀ ၁၇၀၀ ၇၀၀ ၃၁၀၀ ၃၄၀၀ ၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၉၀၀၀ ၈၅၀၀ ၆၀၀၀ ၃၃၀၀ ၁၄၀၀
23-11-2015 ၂၃၀၀ ၅၈၀၀ ၁၈၀၀ ၈၀၀ ၃၀၀၀ ၃၃၀၀ ၂၁၀၀ ၁၂၀၀၀ ၈၅၀၀ ၉၀၀၀ ၆၀၀၀ ၂၈၀၀ ၁၅၀၀
20-11-2015 ၂၃၀၀ ၇၀၀၀ ၁၇၀၀ ၉၀၀ ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၂၁၀၀ ၁၃၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၆၅၀၀ ၁၄၀၀ ၁၃၀၀

Pages

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

ရန္ကုန္

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) သၾကား (ပိႆာ) အာလူး (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
17-11-2015 ၂၁၀၀ ၆၅၀၀ ၁၆၅၀ ၇၀၀ ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၂၀၀၀ ၁၂၅၀၀ ၆၀၀၀ ၈၀၀၀ ၅၈၀၀ ၃၀၀၀ ၁၅၀၀
21-08-2014 800 3500 2500 1500 2000 2200 1800 4200 3900 3800 3600

Pages

အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား

မႏၳေလး

တန္ဖိုးေငြ- က်ပ္

DATE ဆန္ (ျပည္) ဆီ (ပဲဆီ) (ပိသာ) ငရုတ္ေျခာက္ (ပိသာ) ဆား (ပိသာ) ၾကက္သြန္နီ (ပိသာ) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ရွမ္း) (ပိသာ) ကုလားပဲ (၀ါ) (ပိသာ) ဆိတ္သား (ပိသာ) အမဲသား (ပိသာ) ၀က္သား (ပိသာ) ၾကက္သား (ပိသာ) အာလူး (ပိႆာ) သၾကား (ပိႆာ) ၾကက္ဥ (၁၀လံုုး)
21-08-2014 3500 3700 1500 1000 2500 2700 1800 4000 4000 3500 3500

Pages