အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္အတြက္ပင္ရင္းေထာက္ခံခ်က္

Certificate of Origin Rules of Origin
ASEAN Free Trade Area ASEAN Free Trade Area
ASEAN - China FTA ASEAN - Korea FTA
ASEAN - India FTA ASEAN - Australia, Newzealand FTA
ASEAN - Japan FTA ASEAN - Hong Kong FTA

 

 

*လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မွဳေဒသအလိုက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား*

အာဆီယံဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုျပီး ၾကည့္ရႈ႕လိုပါက ASEAN Website ျဖစ္ေသာ*http://www.asean.org/* တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

*ဥေရာပသမဂၢသုိ႔ GSP Form A ရယူၿပီး တင္ပုိ႔ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ GSP ဆုိင္ရာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံစည္းမ်ဥ္းမ်ား အေသးစိတ္ ၾကည့္ရွဳရန္အတြက္  http://ec.europa.eu/taxation _customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။*
ဥေရာပသမဂၢ၏ GSP အစီအစဥ္ ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ ပုိ့ကုန္တင္ပုိ႔သူစနစ္ (Registered Exporter - REX System) ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အမိန္႔ေၾကာ္စာအမွတ္၊ ၃၂ / ၂၀၁၈

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီနုိင္ငံတုိ႔၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဥ္အရ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔သူ မွတ္ပုံ တင္စနစ္ (Registered Exporter System) ကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား

Guidance on the EU Generalised Scheme of Preferences and its Rules of Origin (English Version) ဥေရာပသမဂၢ၏ အထူးအေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္စနစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ပင္ရင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စည္းမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ (ျမန္မာ)
The Registered Exporter (REX) System's User Guide (English) ပုိ့ကုန္တင္ပုိ႔သူမွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္အား အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္(ျမန္မာ)
 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆုိင္ရာ GSP အစီအစဥ္အရ GSP Form A မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာျခင္းႏွင့္ US GSP အစီအစဥ္၏ ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆုိင္ရာ GSP အစီအစဥ္အရ GSP Form A မ်ား ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာခ်က္ /sites/default/files/GSP/GSP%20Form.pdf
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အေကာက္ခြန္လုိင္းမ်ား
1. US GSP Guidebook /sites/default/files/GSP/1.%20U.S.%20GSP%20GUIDEBOOK.pdf 1. US GSP-eligible-for-all-countries-2016 /sites/default/files/GSP/3.%20US%20GSP-eligible-for-all-countries-2016.pdf
2. US GSP Handbook /sites/default/files/GSP/2.%20GSP%20HANDBOOK%20ON%20THE%20SCHEME%20OF%20US.pdf 2. US GSP-eligible-lines-for-LDBDCs /sites/default/files/GSP/4.%20US%20GSP-eligible-lines-for-LDBDCs.pdf

3.အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေယဘုယ်စည္း၀ါးညီအေကာက္ခြန္အစီအစဥ္ (၂၀၁၇)

3. US GSP-eligible-Agri-HTS-lines /sites/default/files/GSP/5.%20US%20GSP-eligible-Agri-HTS-lines.pdf
  4. 6. US GSP-eligible-Textile-Apparel-and-Travel-Goods-HTS-lines /sites/default/files/GSP/6.%20US%20GSP-eligible-Textile-Apparel-and-Travel-Goods-HTS-lines.pdf
ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းလႊာႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား
သတင္းလႊာမ်ား ေၾကညာခ်က္မ်ား
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၉/၉၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form AK)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၃/၂၀၀၇) ASEAN-Japan CEP (CO Form AJ)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၄/၂၀၀၇) ASEAN-India FTA (CO Form DFTP)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၁/၂၀၀၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form Korea)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၂/၂၀၀၈)
ASEAN-Korea FTA (CO Form Korea) quota free
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၃/၂၀၀၈)
ATIGA (CO Form D)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၁/၂၀၀၉)
ASEAN-India FTA (CO Form AI)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၂/၂၀၀၉)
ASEAN-AANZ FTA (CO Form AANZ)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရက္သတၱပတ္သတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၀)
ASEAN-China FTA (CO Form E)