အာဆီယံႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ဘရူႏိုင္းႏုိင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ကေမၻာဒီယားႏုိင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
မေလးရွားနိုင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
လာအိုႏိုင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
စင္ကာပူႏိုင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ (ATIGA Form D) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ (Form E) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ကိုရီးယားႏုိင္ငံ (Form AK) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
အိႏၵိယႏုိင္ငံ (Form AI) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ (Form AANZ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ (Form AANZ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ (Form AJ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား