လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

( ၁ )   စခန္းအမည္                                  -    ကုန္သြယ္ေရးစခန္း(လြယ္ဂ်ယ္)

( ၂ )   စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ခုနွစ္                   -    ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၁၉၉၂ ခုနွစ္၊ ေမလ (၇) ရက္ ေန႔စြဲပါ အမိန္႔ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ( ၄/၉၂ ) အရ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး (ဗန္းေမာ္)  ကို ၁၉၉၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန့တြင္  စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့။ ၁၉၉၈ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန့တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ လံုခြ်မ္ခရိုင္၊ က်န္းဖုန္း  ၿမိဳ႕နယ္၊ လိုင္ရင္းေက်းရြာနွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေသာ  ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မိုးေမာက္ျမို့နယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ျကားေရးမႉးရံုး (လြယ္ဂ်ယ္) ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့။

( ၃ )   တစ္ဖက္နိုင္ငံ စခန္းျမို့မ်ား                   -    တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ လံုခြ်မ္ခရိုင္၊ က်န္ဖုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လိုင္ရင္းေက်းရြာ။

( ၄ )   မ်က္နွာစာ                                      -    တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ လံုခြ်မ္ခရိုင္၊ က်န္ဖုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လိုင္ရင္းေက်းရြာနွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေသာ ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕။

( ၅ )   ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး           -    က်ပ္၊ ယြမ္၊ ေဒၚလာ (နိုင္ငံေတာ္မွ အခါအား ေလ်ာ္စြာခြင့္ျပဳသည့္ ေငြေျကး)

( ၆ )   အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာ ကုန္စာရင္း          -    ဆန္၊ ဆန္ကြဲ၊ ေျပာင္း၊ တစ္ရႉး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ဖရဲသီး၊ ေရာ္ဘာ။

( ၇ )   အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာကုန္စာရင္း       -    ေျမဆီ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ခ်ည္ထည္၊ လယ္ယာသံုး ပစၥည္း၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္။

( ၈ )   ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု            -    ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု ပူးတြဲ (က)

( ၉ )   ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝး     -   

လြယ္ဂ်ယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ လြယ္ဂ်ယ္-မိုးေမာက္-ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းလြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအျကား အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္၊ ခန္႔မွန္းေျမပံုညႊန္း LG-706768 တြင္ တည္ရွိျပီး နယ္စပ္ မ်ဥ္းနွင့္ (၁) မိုင္ခန့္အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။

လြယ္ဂ်ယ္ ဗန္းေမာ္လမ္းေျကာင္းသည္  ၅၆ မိုင္၊ ၄ ဖာလံု ကြာေဝးပါသည္။ လြယ္ဂ်ယ္မွ ေယာယံုထိ ၇ မိုင္ ၄ ဖာလံု၊ ေရာယံုမွ စိန္လံုထိ ၁၇ မိုင္၊  စိန္လံုမွ ေလာ္တန္ထိ ၁၀ မိုင္၊ ေလာ္တန္မွ ေက်ာက္စခန္းအထိ ၁၁ မိုင္၊ ေက်ာက္ စခန္းမွ မိုးေမာက္ထိ ၂ မိုင္ ၊ မိုးေမာက္မွ ဗန္းေမာ္ထိ ၉ မိုင္ ၊ လြယ္ဂ်ယ္-မိုးေမာက္မွ ျမစ္ျကီး နားထိ ၁၅၂ မိုင္ကြာေဝးျပီး ဗန္းေမာ္-မိုးေမာက္-ျမစ္ျကီးနားထိ ၁၁၄ မိုင္ ကြာေဝးပါသည္။

(၁၀)    လမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးျပေျမပံု        -

              

(၁၁)     ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းအကြာအေဝးျပေျမပံု