ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ရံုး (ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕)

( ၁ )   စခန္းအမည္                                             -         ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ရံုး (ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕)

( ၂ )   စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ခုနစ္                             -        ( ၁၅- ၁၀- ၂၀၁၄ )

( ၃ )    တဖက္နိုင္ငံစခန္း/ျမို့မ်ား                              -        တရုတ္နိုင္ငံ၊ ထိန္ခ်ံုးျမို့

( ၄ )    မ်က္နွာစာ                                               -        တရုတ္မ်က္နွာစာ

( ၅ )   ကုန္သြယ္မႈ ျပုလုပ္သည့္ ေငြေျကး                   -        အေမရိကန္ေဒၚလာ (လိုင္စင္အရ)  

( ၆ )   အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာ ပို့ကုန္စာရင္း                  -        ဆန္၊ ရာဘာ(လိုင္စင္အရ)       

( ၇ )   အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္                 -         ဘိလပ္ေျမ (လိုင္စင္အရ)

( ၈ )   ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေျကာင္းအကြာအေဝး            -         ျမစ္ျကီးနား-ကန္ပိုက္တီး( ၇၈ ) မိုင္

( ၉ )   ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေျကာင္းျပ ေျမပံု                   -