ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ရံုး(က်ိဳင္းတံု)

( ၁ )   စခန္းအမည္                                             -         ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ရံုး(က်ိဳင္းတံု)

( ၂ )   စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ခုနွစ္                              -         (၉-၄-၂၀၁၄) ခုနွစ္

( ၃ )   တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ၿမိဳ႕မ်ား                            -         တရုတ္နိုင္ငံ၊ တာေလာ့ၿမိဳ႕

( ၄ )   မ်က္နွာစာ                                                -         တရုတ္နိုင္ငံ

( ၅ )   ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                     -         က်ပ္၊ ေဒၚလာ

( ၆ )   အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာပို့ကုန္စာရင္း                   -         ဆန္

( ၇ )   အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာသြင္းကုန္စာရင္း          -         လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား

( ၈ )   ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား          -        

          က်ိဳင္းတံု-ဝမ္တာပင္း-မိုင္းလား            (၅၆)မိုင္

          က်ိဳင္းတံု-မိုင္းယန္း-မိုင္းလား               (၁၁၇)မိုင္

          က်ိဳင္းတံု-မိုင္းျဖတ္-မိုင္းယု                  (၁၁၆)မိုင္

( ၉ )   အျခားတင္ျပသင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား         -        

က်ိုင္းတံုေဒသရွိ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပို့ကုန္၊သြင္းကုန္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း(တာခ်ီလိတ္)သို့ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနရပါသျဖင့္ အခ်ိန္နွင့္ ေငြေျကးကုန္က်မႈ သက္သာ ေစရန္နွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမို လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ရံုး(က်ိဳင္းတံု)ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၉) ရက္ ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

(၁၀)    ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု    -