နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၁၈)

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ( ၁၀ )  ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့               အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၆ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၂ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၅ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၄ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၄ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၃ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃၁ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၂ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၇ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၁ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂၀ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၉ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၉ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၅ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၈ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၇ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (  ၈  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၆ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (  ၂၅  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၅ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (  ၁၁  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၄ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ (  ၂၇  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ (  ၁၃  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (  ၃၀  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (  ၁၆  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ (  ၂  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (  ၁၈  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (  ၅  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (  ၂၁  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (  ၇  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (  ၂၁  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (  ၇  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (  ၂၄  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (  ၁၀  ) ရက် အတွဲ ( ၉ )၊ အမှတ် ( ၁ )

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.