နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၁၇)

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ( ၁၀ )  ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့               အတွဲ ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၇  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၅ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၃  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၄ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၉  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၃ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၅  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၂ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁  ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၁ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂၀ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၉ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၂၀ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၈ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၇ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၆ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ( ၉ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၅ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၆ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၄ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၁၂ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၃ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၂ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၁၄ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၁ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၃၁ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁၀ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၁၇ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၉ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၃ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၈ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ( ၅ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၇ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၂၂ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၆ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၅ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၄ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၈ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၃ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၅ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၂ )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၁၁ ) ရက် အတွဲ ( ၈ )၊ အမှတ် ( ၁ )

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.