နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၁၆)

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့             အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၅)

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၄)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၃)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၆ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၁)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၁၉ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၀)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ( ၅ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၉)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၈)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ ( ၇ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၇)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  သြဂုတ်လ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၆)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  သြဂုတ်လ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၄)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၃)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၂၉ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၁၅ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၁)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၁ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၀)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မေလ ( ၁၈ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၉)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မေလ ( ၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၈)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ ( ၆ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၇)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မတ်လ ( ၂၃ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၆)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မတ်လ ( ၉ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၄ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၄)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁၀ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၃)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ( ၂၇ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ( ၁၃ ) ရက် အတွဲ ( ၇ )၊ အမှတ် (၁)

၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရန် Click here.