နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ (၂၀၁၄)

 

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်မှုသတင်းလွှာ

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁ )ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့               အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၆)

"စီးပွားကူးသန်းရှေ့သို့လှမ်း"

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၆)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၅)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၅ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၂)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၁)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂၀)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၉)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၈)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၇)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၇)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၃)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၆)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၅)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ( ၁၈ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၂)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ( ၄ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၁)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ( ၂၁ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁၀)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ( ၇ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၉)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၂၃ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၈)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၂ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၇)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ( ၁၉ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၆)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ( ၅ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၅)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၉)ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ( ၅ )ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၃)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၂)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက် အတွဲ ( ၅ )၊ အမှတ် (၁)