ထီးခီးကုန္သြယ္ေရးစခန္း

(၁)     စခန္းအမည္                                          -    ထီးခီးကုန္သြယ္ေရးစခန္း

(၂)     စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ခုနွစ္                          -    ၁၁-၅-၂၀၁၃

(၃)     တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ျမို့မ်ား                         -    ဖူနန္ပရြမ္ရြာ

(၄)     မ်က္နွာစာ                                            -    ထိုင္း

(၅)     ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                 -    က်ပ္၊ ဘတ္၊ ေဒၚလာ

(၆)     အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာပို့ကုန္စာရင္း               -   

          လုပ္ငန္းသံုးယာဉ္/ယနၱရား၊ ငါးအမ်ိုးမ်ိုး၊ COAL၊ ဂဏန္းအမ်ိုးမ်ိုး၊ TIN CONCENTRATE (SN 71.58%)၊ COCONUT (DRY)၊ COCONUT (FRESH)၊ DJENKON BEAN၊ BAMBOO SHOOT

(၇)     အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာသြင္းကုန္စာရင္း      -

          ယဉ္/ယနၱရား၊ RAMBUTAN၊ DIESEL OIL၊ AUTOMATIC WASHER MACHINE၊ BED၊ FREEZER BOX၊ PINE APPLE၊ APPLE၊ DRYING MACHINE၊ ORANGE

(၈)     ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား

          ထားဝယ္ - ေမတၱာျမို့                             (၃၄)        မိုင္

          ေမတၱာျမို့ - ထီးခီး                                 (၆၃)        မိုင္

          ထားဝယ္ - ထီးခီး                                 (၉၇)        မိုင္

          ထီးခီး - ကမ္ခ်နပူရီ                               (၄၃)        မိုင္

          ထီးခီး- ဘန္ေကာက္                              (၈၇)        မိုင္

(၉)     ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု