ထီးခီးကုန်သွယ်ရေးစခန်း

(၁)     စခန်းအမည်                                          -    ထီးခီးကုန်သွယ်ရေးစခန်း

(၂)     စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ခုနှစ်                          -    ၁၁-၅-၂၀၁၃

(၃)     တစ်ဖက်နိုင်ငံစခန်း/မြို့များ                         -    ဖူနန်ပရွမ်ရွာ

(၄)     မျက်နှာစာ                                            -    ထိုင်း

(၅)     ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့်ငွေကြေး                 -    ကျပ်၊ ဘတ်၊ ဒေါ်လာ

(၆)     အများဆုံးတင်ပို့သောပို့ကုန်စာရင်း               -   

          လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်/ယန္တရား၊ ငါးအမျိုးမျိုး၊ COAL၊ ဂဏန်းအမျိုးမျိုး၊ TIN CONCENTRATE (SN 71.58%)၊ COCONUT (DRY)၊ COCONUT (FRESH)၊ DJENKON BEAN၊ BAMBOO SHOOT

(၇)     အများဆုံးတင်သွင်းသောသွင်းကုန်စာရင်း      -

          ယဉ်/ယန္တရား၊ RAMBUTAN၊ DIESEL OIL၊ AUTOMATIC WASHER MACHINE၊ BED၊ FREEZER BOX၊ PINE APPLE၊ APPLE၊ DRYING MACHINE၊ ORANGE

(၈)     ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအကွာအဝေးများ

          ထားဝယ် - မေတ္တာမြို့                             (၃၄)        မိုင်

          မေတ္တာမြို့ - ထီးခီး                                 (၆၃)        မိုင်

          ထားဝယ် - ထီးခီး                                 (၉၇)        မိုင်

          ထီးခီး - ကမ်ချနပူရီ                               (၄၃)        မိုင်

          ထီးခီး- ဘန်ကောက်                              (၈၇)        မိုင်

(၉)     ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပြမြေပုံ