စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္း

(၁)     စခန္းအမည္                                             -       စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္း

(၂)     စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာခုနွစ္                              -       ၂၆ - ၁၁ - ၁၉၉၇

(၃)     တစ္ဖက္နိုင္ငံ စခန္းျမို့မ်ား                             -       Teknaf

(၄)     မ်က္နွာစာ                                                -       ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

(၅)     ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                     -       က်ပ္၊ တာကာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ

(၆)     အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာ ပို့ကုန္ပစၥည္းစာရင္း          -       ေရခ်ိုငါး၊ Beach Sandal Slipper၊ ဇီးယိုထုပ္၊ မန္က်ည္းေစ့၊

                                                                              ဇီးသီးေျခာက္၊ ျကက္သြန္နီ၊ ဂ်င္း(အစို)၊ နနြင္းတက္၊ ဇီးဖတ္၊ မန္က်ည္းဖတ္

(၇)     အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာ                              -       High Speed Diesel, T-Shirt, Human

         သြင္းကုန္ပစၥည္းစာရင္း                                 -       Hair, Plastic Water Tank

(၈)     ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝး              -       ေရမိုင္ (၇၀)

(၉)    ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျပေျမပံု                   -