က်ဳိင္းလပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

၁။  စခန္းအမည္                                         -    က်ဳိင္းလပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

၂။  စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ခုနွစ္                         -    ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ မတ္လ(၁၅)ရက္

၃။  တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ျမို့မ်ား                        -    (၁) လာအိုနိုင္ငံ၊ လြန္နမ္သာျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းကုတ္ျမို့၊

                                                                 (၂) တရုတ္နိုင္ငံ၊ က်င္းထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္ေလဆိပ္ကမ္း

၄။  မ်က္နွာစာ                                           -    လာအိုမ်က္နွာစာ

၅။  ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                -    ျမန္မာက်ပ္ေငြ

၆။  အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာကုန္စာရင္း                -    ဖရဲသီး၊ ရာဘာကုန္ျကမ္း

၇။  အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာကုန္စာရင္း            -    ကုန္သြယ္မႈမရွိေသးပါ။

၈။  ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား     -   

     တာခ်ီလိတ္မွ က်ိုင္းလပ္သို႔                        (၆၅)မိုင္

     က်ိုင္းလပ္မွ လာအိုနိုင္ငံက်ဳိင္းကုတ္သို႔           (၇)မိုင္

၉။  ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု                 -