ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

၁။  စခန်းအမည်                                         -    ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

၂။  စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ခုနှစ်                         -    ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်

၃။  တစ်ဖက်နိုင်ငံစခန်း/မြို့များ                        -    (၁) လာအိုနိုင်ငံ၊ လွန်နမ်သာပြည်နယ်၊ ကျိုင်းကုတ်မြို့၊

                                                                 (၂) တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျင်းထုံမြို့နယ်၊ ကွမ်လေဆိပ်ကမ်း

၄။  မျက်နှာစာ                                           -    လာအိုမျက်နှာစာ

၅။  ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့်ငွေကြေး                -    မြန်မာကျပ်ငွေ

၆။  အများဆုံးတင်ပို့သောကုန်စာရင်း                -    ဖရဲသီး၊ ရာဘာကုန်ကြမ်း

၇။  အများဆုံးတင်သွင်းသောကုန်စာရင်း            -    ကုန်သွယ်မှုမရှိသေးပါ။

၈။  ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအကွာအဝေးများ     -   

     တာချီလိတ်မှ ကျိုင်းလပ်သို့                        (၆၅)မိုင်

     ကျိုင်းလပ်မှ လာအိုနိုင်ငံကျိုင်းကုတ်သို့           (၇)မိုင်

၉။  ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပြမြေပုံ                 -