ကုန္သြယ္ေရးစခန္း(မယ္စဲ့)

( ၁ )        စခန္းအမည္                                          -        ကုန္သြယ္ေရးစခန္း(မယ္စဲ့)

( ၂ )        စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာခုနွစ္                           -        တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိေသးပါ  

( ၃ )        တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ျမို့မ်ား                          -        မယ္ေဟာင္ေဆာင္ျမို့နယ္         

( ၄ )        မ်က္နွာစာ                                             -        ထိုင္း

( ၅ )        ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး                  -      

( ၆ )        အမ်ားဆံုးတင္ပို့ေသာပို့ကုန္စာရင္း                -       

( ၇ )        အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာသြင္းကုန္စာရင္း       -       

( ၈ )        ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား      -        မယ္စဲ့ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ လြိုင္ေကာ္-ဖားေဆာင္း-မယ္စဲ့ လမ္းမျကီး၏ အေနာက္ ဖက္ ခန့္မွန္းေျမပံုညွြန္း ၉၄ အက္ဖ္ ၁၀ (၂၈၈၅၈၈၊ ၂၉၁၅၈၈၊ ၂၉၁၅၈၃၊ ၂၈၈၅၈၃) မယ္စဲ့ျမို့နွင့္ ၇ ဖာလံုခန့္အကြာ မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၃၄/၁ အနီး ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ရံုးေျမေနရာ (၃၂.ဝ၄၀) ဧက ေပၚတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ဍာနွစ္ ေငြလံုး ေငြရင္းခြင့္ျပုေငြက်ပ္(၁၁၀.၁၆၀) သန္းအား ျပည္နယ္အစိုးရ အစီအစဉ္ျဖင့္ ေဇညီေနာင္ ကုမၸဏီလီမီတက္မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို့ BP-14 နွင့္ ၇ မိုင္ ၁ ဖာလံု၊ BP-13 နွင့္ ၁၅ မိုင္ ၄ ဖာလံု ကြာေဝးပါသည္

( ၉ )        ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု                  -