ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၄-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၄-၃-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၄-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၄-၃-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၄-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၄-၃-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၆၀၁၀.၃၅၈ ၇၁၉၄.၂၂၁ -၁၁၈၃.၈၆၃ ၁၂၈၅၂.၃၉၄ ၁၂၉၉၄.၃၁၂ -၁၄၁.၉၁၈ ၁၈၈၆၂.၇၅၂ ၂၀၁၈၈.၅၃၃ -၁၃၂၅.၇၈၁
နယ်စပ် ၄၀၉၁.၀၇၆ ၃၇၁၈.၃၆၈ ၃၇၂.၇၀၈ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၂၁၈၃.၃၃၆ ၁၈၃.၅၀၉ ၆၄၅၇.၉၂၁ ၅၉၀၁.၇၀၄ ၅၅၆.၂၁၇
  ပေါင်း ၁၀၁၀၁.၄၃၄ ၁၀၉၁၂.၅၈၉ -၈၁၁.၁၅၅ ၁၅၂၁၉.၂၃၉ ၁၅၁၇၇.၆၄၈ ၄၁.၅၉၁ ၂၅၃၂၀.၆၇၃ ၂၆၀၉၀.၂၃၇ -၇၆၉.၅၆၄

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages