ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၅-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၅-၃-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၅-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၅-၃-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၅-၃-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
၂၅-၃-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၆၃၄၂.၆၃၂ ၇၇၃၁.၃၁၇ -၁၃၈၈.၆၈၅ ၁၃၆၄၀.၉၇၇ ၁၃၉၇၄.၂၅၈ -၃၃၃.၂၈၁ ၁၉၉၈၃.၆၀၉ ၂၁၇၀၅.၅၇၅ -၁၇၂၁.၉၆၆
နယ်စပ် ၄၄၂၇.၄၅၉ ၄၁၉၆.၅၆၅ ၂၃၀.၈၉၄ ၂၅၀၁.၂၂၁ ၂၃၂၅.၁၁၈ ၁၇၆.၁၀၃ ၆၉၂၈.၆၈၀ ၆၅၂၁.၆၈၃ ၄၀၆.၉၉၇
  ပေါင်း ၁၀၇၇၀.၀၉၁ ၁၁၉၂၇.၈၈၂ -၁၁၅၇.၇၉၁ ၁၆၁၄၂.၁၉၈ ၁၆၂၉၉.၃၇၆ -၁၅၇.၁၇၈ ၂၆၉၁၂.၂၈၉ ၂၈၂၂၇.၂၅၈ -၁၃၁၄.၉၆၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages