ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၂-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၂-၄-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၂-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၂-၄-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၂-၄-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
၂၂-၄-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၁၁၆.၀၀၉ ၁၂၀.၅၇၄ -၄.၅၆၅ ၅၄၉.၄၆၁ ၅၃၀.၄၃၁ ၁၉.၀၃၀ ၆၆၅.၄၇၀ ၆၅၁.၀၀၅ ၁၄.၄၆၅
နယ်စပ် ၉၀.၉၄၉ ၈၄.၁၄၉ ၆.၈၀၀ ၅၆.၄၈၄ ၈၇.၇၂၈ -၃၁.၂၄၄ ၁၄၇.၄၃၃ ၁၇၁.၈၇၇ -၂၄.၄၄၄
  ပေါင်း ၂၀၆.၉၅၈ ၂၀၄.၇၂၃ ၂.၂၃၅ ၆၀၅.၉၄၅ ၆၁၈.၁၅၉ -၁၂.၂၁၄ ၈၁၂.၉၀၃ ၈၂၂.၈၈၂ -၉.၉၇၉

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

 

Pages