ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၇-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၇-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၇-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၇-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၇-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၇-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၆၅၈၉.၁၀၆ ၆၁၉၄.၀၆၆ ၃၉၅.၀၄၀ ၁၃၅၂၀.၀၃၉ ၁၃၄၅၄.၉၅၂ ၆၅.၀၈၇ ၂၀၁၀၉.၁၄၅ ၁၉၆၄၉.၀၁၈ ၄၆၀.၁၂၇
နယ်စပ် ၄၂၈၇.၂၈၆ ၄၃၅၀.၅၂၂ -၆၃.၂၃၆ ၂၆၃၀.၃၉၆ ၂၄၅၄.၇၄၃ ၁၇၅.၆၅၃ ၆၉၁၇.၆၈၂ ၆၈၀၅.၂၆၅ ၁၁၂.၄၁၇
  ပေါင်း ၁၀၈၇၆.၃၉၂ ၁၀၅၄၄.၅၈၈ ၃၃၁.၈၀၄ ၁၆၁၅၀.၄၃၅ ၁၅၉၀၉.၆၉၅ ၂၄၀.၇၄၀ ၂၇၀၂၆.၈၂၇ ၂၆၄၅၄.၂၈၃ ၅၇၂.၅၄၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages