ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၄-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၄-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၄-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၄-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၄-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၄-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၆၈၆၂.၀၇၃ ၆၂၄၉.၆၁၅ ၆၁၂.၄၅၈ ၁၃၉၅၅.၂၆၁ ၁၃၆၉၈.၆၆၃ ၂၅၆.၅၉၈ ၂၀၈၁၇.၃၃၄ ၁၉၉၄၈.၂၇၈ ၈၆၉.၀၅၆
နယ်စပ် ၄၄၅၅.၈၉၇ ၄၄၁၈.၁၁၂ ၃၇.၇၈၅ ၂၆၉၆.၅၈၉ ၂၅၀၃.၂၈၈ ၁၉၃.၃၀၁ ၇၁၅၂.၄၈၆ ၆၉၂၁.၄၀၀ ၂၃၁.၀၈၆
  ပေါင်း ၁၁၃၁၇.၉၇၀ ၁၀၆၆၇.၇၂၇ ၆၅၀.၂၄၃ ၁၆၆၅၁.၈၅၀ ၁၆၂၀၁.၉၅၁ ၄၄၉.၈၉၉ ၂၇၉၆၉.၈၂၀ ၂၆၈၆၉.၆၇၈ ၁၁၀၀.၁၄၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages