ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၂-၈-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၂-၈-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၂-၈-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၂-၈-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁၂-၈-၂၀၁၆)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၁၂-၈-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ၂၄၅၁.၅၂၈ ၂၄၁၄.၇၈၃ ၃၆.၇၄၅ ၄၄၁၆.၅၈၈ ၅၁၂၆.၄၈၄ -၇၀၉.၈၉၆ ၆၈၆၈.၁၁၆ ၇၅၄၁.၂၆၇ -၆၇၃.၁၅၁
နယ္စပ္ ၁၄၉၇.၀၂၈ ၁၅၉၀.၄၆၁ -၉၃.၄၃၃ ၉၄၄.၅၃၄ ၈၇၀.၀၆၁ ၇၄.၄၇၃ ၂၄၄၁.၅၆၂ ၂၄၆၀.၅၂၂ -၁၈.၉၆၀
  ေပါင္း ၃၉၄၈.၅၅၆ ၄၀၀၅.၂၄၄ -၅၆.၆၈၈ ၅၃၆၁.၁၂၂ ၅၉၉၆.၅၄၅ -၆၃၅.၄၂၃ ၉၃၀၉.၆၇၈ ၁၀၀၀၁.၇၈၉ -၆၉၂.၁၁၁

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages