ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၁-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၉-၁-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၁-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၉-၁-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၉-၁-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၉-၁-၂၀၁၅)
တိုး/ေလ်ာ့
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ၅၀၈၂.၃၉၉ ၆၂၈၉.၆၈၈ -၁၂၀၇.၂၈၉ ၁၁၅၀၈.၈၄၃ ၁၁၆၂၆.၃၆၈ -၁၁၇.၅၂၅ ၁၆၅၉၁.၂၄၂ ၁၇၉၁၆.၀၅၆ -၁၃၂၄.၈၁၄
နယ္စပ္ ၃၆၈၆.၅၇၃ ၃၅၁၁.၂၄၄ ၁၇၅.၃၂၉ ၂၁၆၁.၅၉၃ ၁၈၈၁.၈၅၉ ၂၇၉.၇၃၄ ၅၈၄၈.၁၆၆ ၅၃၉၃.၁၀၃ ၄၅၅.၀၆၃
  ​ေပါင္း ၈၇၆၈.၉၇၂ ၉၈၀၀.၉၃၂ -၁၀၃၁.၉၆၀ ၁၃၆၇၀.၄၃၆ ၁၃၅၀၈.၂၂၇ ၁၆၂.၂၀၉ ၂၂၄၃၉.၄၀၈ ၂၃၃၀၉.၁၅၉ -၈၆၉.၇၅၁

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages