ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၁၉-၂-၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၉-၂-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၉-၂-၂၀၁၅ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

မူဆယ် ၃၃၉၀.၄၂၂ ၁၃၉၅.၂၂၄ ၄၇၈၅.၆၄၆ ၃၀၅၇.၃၈၉ ၁၄၂၆.၅၃၂ ၄၄၈၃.၉၂၁ ၃၃၃.၀၃၃ -၃၁.၃၀၈ ၃၀၁.၇၂၅
လွယ်ဂျယ် ၅၆.၈၂၇ ၁၀.၈၀၅ ၆၇.၆၃၂ ၅၃.၇၉၄ ၇.၈၄၅ ၆၁.၆၃၉ ၃.၀၃၃ ၂.၉၆၀ ၅.၉၉၃
ချင်းရွှေဟော် ၂၅၅.၇၄၅ ၄၇.၇၆၁ ၃၀၃.၅၀၆ ၃၂၅.၃၇၂ ၆၁.၈၇၀ ၃၈၇.၂၄၂ -၆၉.၆၂၇ -၁၄.၁၀၉ -၈၃.၇၃၆
ကံပိုက်တီး ၂၁.၄၃၅ ၆၁.၂၅၃ ၈၂.၆၈၈ ၇.၇၂၃ ၄၂.၄၉၇ ၅၀.၂၂၀ ၁၃.၇၁၂ ၁၈.၇၅၆ ၃၂.၄၆၈
ကျိုင်းတုံ ၅.၈၇၃ ၆.၇၄၂ ၁၂.၆၁၅ ၇.၀၆၂ ၄.၄၀၂ ၁၁.၄၆၄ -၁.၁၈၉ ၂.၃၄၀ ၁.၁၅၁
တာချီလိတ် ၈.၉၄၄ ၆၉.၉၉၅ ၇၈.၉၃၉ ၈.၆၄၅ ၈၉.၁၅၇ ၉၇.၈၀၂ ဝ.၂၉၉ -၁၉.၁၆၂ -၁၈.၈၆၃
မြဝတီ ၃၆.၄၅၉ ၅၇၆.၆၉၁ ၆၁၃.၁၅၀ ၂၆.၃၁၂ ၃၂၄.၄၉၆ ၃၅၀.၈၀၈ ၁၀.၁၄၇ ၂၅၂.၁၉၅ ၂၆၂.၃၄၂
ကော့သောင်း ၃၇.၀၄၆ ၇၂.၈၁၆ ၁၀၉.၈၆၂ ၃၀.၇၃၂ ၆၆.၂၁၀ ၉၆.၉၄၂ ၆.၃၁၄ ၆.၆၀၆ ၁၂.၉၂၀
မြိတ် ၁၂၂.၇၅၉ ၂၅.၉၀၉ ၁၄၈.၆၆၈ ၉၃.၆၉၄ ၃၂.၄၄၃ ၁၂၆.၁၃၇ ၂၉.၀၆၅ -၆.၅၃၄ ၂၂.၅၃၁
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
ဝ.၈၅၀ ၁၁.၁၀၃ ၁၁.၉၅၃ ဝ.၂၁၂ ၂.၈၂၈ ၃.၀၄၀ ဝ.၆၃၈ ၈.၂၇၅ ၈.၉၁၃
၁၁ မောတောင် ဝ.၃၅၀ ၂.၀၆၉ ၂.၄၁၉ ဝ.၀၇၆ ဝ.၅၆၂ ဝ.၆၃၈ ဝ.၂၇၄ ၁.၅၀၇ ၁.၇၈၁
၁၂ စစ်တွေ ၄.၆၈၃ ဝ.၉၇၅ ၅.၆၅၈ ၅.၇၀၀ ဝ.၀၈၂ ၅.၇၈၂ -၁.၀၁၇ ဝ.၈၉၃ -ဝ.၁၂၄
၁၃ မောင်တော ၄.၄၉၀ ဝ.၀၅၄ ၄.၅၄၄ ၆.၅၄၅ ဝ.၀၈၂ ၆.၆၂၇ -၂.၀၅၅ -ဝ.၀၂၈ -၂.၀၈၃
၁၄ တမူး ၂၇.၃၀၆ ၉.၄၃၉ ၃၆.၇၄၅ ၂၇.၉၈၁ ၁၀.၄၂၆ ၃၈.၄၀၇ -ဝ.၆၇၅ -ဝ.၉၈၇ -၁.၆၆၂
၁၅ ရိဒ် ၁၇.၁၆၆ ၄.၈၉၅ ၂၂.၀၆၁ ၈.၅၁၆ ၄.၅၇၁ ၁၃.၀၈၇ ၈.၆၅၀ ဝ.၃၂၄ ၈.၉၇၄
  စုစုပေါင်း ၃၉၉၀.၃၅၅ ၂၂၉၅.၇၃၁ ၆၂၈၆.၀၈၆ ၃၆၅၉.၇၅၃ ၂၀၇၄.၀၀၃ ၅၇၃၃.၇၅၆ ၃၃၀.၆၀၂ ၂၂၁.၇၂၈ ၅၅၂.၃၃၀

ဇစ်မြစ် - Customs

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း 

 

Pages