ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၄-၃-၂၀၁၆)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၄-၃-၂၀၁၅ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၃၄၅၅.၉၅၄ ၁၄၂၇.၀၅၉ ၄၈၈၃.၀၁၃ ၃၁၀၀.၆၂၇ ၁၄၉၁.၁၁၃ ၄၅၉၁.၇၄၀ ၃၅၅.၃၂၇ -၆၄.၀၅၄ ၂၉၁.၂၇၃
လွယ်ဂျယ် ၅၈.၆၁၉ ၁၁.၁၃၁ ၆၉.၇၅၀ ၅၅.၅၈၈ ၈.၂၈၄ ၆၃.၈၇၂ ၃.၀၃၁ ၂.၈၄၇ ၅.၈၇၈
ချင်းရွှေဟော် ၂၇၁.၂၉၀ ၄၈.၆၂၇ ၃၁၉.၉၁၇ ၃၂၉.၅၀၂ ၆၂.၈၉၁ ၃၉၂.၃၉၃ -၅၈.၂၁၂ -၁၄.၂၆၄ -၇၂.၄၇၆
ကံပိုက်တီး ၂၂.၅၂၁ ၆၂.၈၂၃ ၈၅.၃၄၄ ၇.၇၂၃ ၄၆.၃၇၄ ၅၄.၀၉၇ ၁၄.၇၉၈ ၁၆.၄၄၉ ၃၁.၂၄၇
ကျိုင်းတုံ ၆.၁၀၃ ၆.၉၀၃ ၁၃.၀၀၆ ၇.၂၇၂ ၄.၄၃၈ ၁၁.၇၁၀ -၁.၁၆၉ ၂.၄၆၅ ၁.၂၉၆
တာချီလိတ် ၉.၁၈၅ ၇၃.၁၄၇ ၈၂.၃၃၂ ၈.၆၈၇ ၉၂.၁၀၁ ၁၀၀.၇၈၈ ဝ.၄၉၈ -၁၈.၉၅၄ -၁၈.၄၅၆
မြဝတီ ၃၉.၁၈၀ ၆၀၂.၆၁၀ ၆၄၁.၇၉၀ ၂၈.၁၇၉ ၃၅၄.၀၁၇ ၃၈၂.၁၉၆ ၁၁.၀၀၁ ၂၄၈.၅၉၃ ၂၅၉.၅၉၄
ကော့သောင်း ၃၉.၈၈၄ ၇၈.၀၅၁ ၁၁၇.၉၃၅ ၃၁.၈၂၂ ၇၁.၀၉၈ ၁၀၂.၉၂၀ ၈.၀၆၂ ၆.၉၅၃ ၁၅.၀၁၅
မြိတ် ၁၂၉.၄၀၃ ၂၆.၇၁၂ ၁၅၆.၁၁၅ ၉၇.၅၈၀ ၃၃.၅၉၀ ၁၃၁.၁၇၀ ၃၁.၈၂၃ -၆.၈၇၈ ၂၄.၉၄၅
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
၁.၃၆၄ ၁၁.၁၁၄ ၁၂.၄၇၈ ဝ.၂၅၀ ၃.၀၂၇ ၃.၂၇၇ ၁.၁၁၄ ၈.၀၈၇ ၉.၂၀၁
၁၁ မောတောင် ဝ.၃၆၁ ၂.၀၇၉ ၂.၄၄၀ ဝ.၀၇၈ ဝ.၅၇၄ ဝ.၆၅၂ ဝ.၂၈၃ ၁.၅၀၅ ၁.၇၈၈
၁၂ စစ်တွေ ၅.၀၃၅ ဝ.၉၇၇ ၆.၀၁၂ ၅.၉၀၂ ဝ.၀၈၂ ၅.၉၈၄ -ဝ.၈၆၇ ဝ.၈၉၅ ဝ.၀၂၈
၁၃ မောင်တော ၄.၆၇၇ ဝ.၀၆၀ ၄.၇၃၇ ၇.၀၁၅ ဝ.၀၈၇ ၇.၁၀၂ -၂.၃၃၈ -ဝ.၀၂၇ -၂.၃၆၅
၁၄ တမူး ၂၉.၁၉၉ ၁၀.၂၁၆ ၃၉.၄၁၅ ၂၉.၃၃၆ ၁၀.၈၂၃ ၄၀.၁၅၉ -ဝ.၁၃၇ -ဝ.၆၀၇ -ဝ.၇၄၄
၁၅ ရိဒ် ၁၈.၃၀၁ ၅.၃၃၆ ၂၃.၆၃၇ ၈.၈၀၇ ၄.၈၃၇ ၁၃.၆၄၄ ၉.၄၉၄ ဝ.၄၉၉ ၉.၉၉၃
  စုစုပေါင်း ၄၀၉၁.၀၇၆ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၆၄၅၇.၉၂၁ ၃၇၁၈.၃၆၈ ၂၁၈၃.၃၃၆ ၅၉၀၁.၇၀၄ ၃၇၂.၇၀၈ ၁၈၃.၅၀၉ ၅၅၆.၂၁၇

ဇစ်မြစ် - Customs

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း 

 

Pages