ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၁၂-၂-၂၀၁၆)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၂-၂-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၂-၂-၂၀၁၅ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၃၃၇၀.၃၃၃ ၁၃၈၂.၁၉၀ ၄၇၅၂.၅၂၃ ၃၀၃၁.၁၆၀ ၁၃၈၀.၅၁၆ ၄၄၁၁.၆၇၆ ၃၃၉.၁၇၃ ၁.၆၇၄ ၃၄၀.၈၄၇
လွယ်ဂျယ် ၅၆.၆၄၄ ၁၀.၇၉၀ ၆၇.၄၃၄ ၅၂.၂၉၈ ၇.၃၉၈ ၅၉.၆၉၆ ၄.၃၄၆ ၃.၃၉၂ ၇.၇၃၈
ချင်းရွှေဟော် ၂၅၄.၀၁၂ ၄၇.၆၈၁ ၃၀၁.၆၉၃ ၃၂၃.၇၁၆ ၆၁.၅၈၉ ၃၈၅.၃၀၅ -၆၉.၇၀၄ -၁၃.၉၀၈ -၈၃.၆၁၂
ကံပိုက်တီး ၂၁.၄၃၅ ၆၀.၆၉၆ ၈၂.၁၃၁ ၇.၇၁၇ ၄၀.၀၄၀ ၄၇.၇၅၇ ၁၃.၇၁၈ ၂၀.၆၅၆ ၃၄.၃၇၄
ကျိုင်းတုံ ၅.၈၇၃ ၆.၇၄၂ ၁၂.၆၁၅ ၆.၈၁၉ ၄.၁၈၁ ၁၁.၀၀၀ -ဝ.၉၄၆ ၂.၅၆၁ ၁.၆၁၅
တာချီလိတ် ၈.၉၂၁ ၆၈.၅၄၁ ၇၇.၄၆၂ ၈.၄၉၁ ၈၆.၉၉၄ ၉၅.၄၈၅ ဝ.၄၃၀ -၁၈.၄၅၃ -၁၈.၀၂၃
မြဝတီ ၃၅.၃၂၀ ၅၆၄.၈၇၃ ၆၀၀.၁၉၃ ၂၅.၁၈၈ ၃၁၅.၃၄၂ ၃၄၀.၅၃၀ ၁၀.၁၃၂ ၂၄၉.၅၃၁ ၂၅၉.၆၆၃
ကော့သောင်း ၃၅.၉၆၇ ၇၁.၇၆၉ ၁၀၇.၇၃၆ ၂၉.၃၆၆ ၆၄.၇၆၈ ၉၄.၁၃၄ ၆.၆၀၁ ၇.၀၀၁ ၁၃.၆၀၂
မြိတ် ၁၂၁.၀၅၅ ၂၅.၁၂၂ ၁၄၆.၁၇၇ ၉၀.၉၈၃ ၃၁.၉၄၉ ၁၂၂.၉၃၂ ၃၀.၀၇၂ -၆.၈၂၇ ၂၃.၂၄၅
၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး
ဝ.၈၁၇ ၁၁.၀၉၉ ၁၁.၉၁၆ ဝ.၂၀၆ ၂.၆၂၄ ၂.၈၃၀ ဝ.၆၁၁ ၈.၄၇၅ ၉.၀၈၆
၁၁ မောတောင် ဝ.၃၄၆ ၂.၀၆၉ ၂.၄၁၅ ဝ.၀၇၆ ဝ.၅၅၉ ဝ.၆၃၅ ဝ.၂၇၀ ၁.၅၁၀ ၁.၇၈၀
၁၂ စစ်တွေ ၄.၆၄၈ ဝ.၉၇၅ ၅.၆၂၃ ၅.၅၉၄ ဝ.၀၈၂ ၅.၆၇၆ -ဝ.၉၄၆ ဝ.၈၉၃ -ဝ.၀၅၃
၁၃ မောင်တော ၄.၃၂၈ ဝ.၀၅၄ ၄.၃၈၂ ၆.၄၃၈ ဝ.၀၈၂ ၆.၅၂၀ -၂.၁၁၀ -ဝ.၀၂၈ -၂.၁၃၈
၁၄ တမူး ၂၆.၇၄၇ ၈.၈၅၁ ၃၅.၅၉၈ ၂၇.၆၁၉ ၁၀.၀၉၂ ၃၇.၇၁၁ -ဝ.၈၇၂ -၁.၂၄၁ -၂.၁၁၃
၁၅ ရိဒ် ၁၆.၄၂၂ ၄.၇၄၄ ၂၁.၁၆၆ ၈.၃၆၃ ၄.၄၆၉ ၁၂.၈၃၂ ၈.၀၅၉ ဝ.၂၇၅ ၈.၃၃၄
  စုစုပေါင်း ၃၉၆၂.၈၆၈ ၂၂၆၆.၁၉၆ ၆၂၂၉.၀၆၄ ၃၆၂၄.၀၃၄ ၂၀၁၀.၆၈၅ ၅၆၃၄.၇၁၉ ၃၃၈.၈၃၄ ၂၅၅.၅၁၁ ၅၉၄.၃၄၅

ဇစ်မြစ် - Customs

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း 

 

Pages