ကန္ပိုက္တီးကုန္သြယ္ေရးစခန္း

၁။     စခန္းအမည္                                   -   ကန္ပိုက္တီးကုန္သြယ္ေရးစခန္း

၂။     စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာခုနွစ္

        ကန္ပိုက္တီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ကို ၂၀ဝ၃ ခုနွစ္ ၊ဒီဇင္ဘာ လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈမရွိျခင္းနွင့္ အျခားအေျခ အေနအရပ္ရပ္ ေျကင့္ ၂၀ဝ၆ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတတိယပတ္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ကန္ပိုက္တီးကုန္သြယ္ေရး စခန္းကို အဆင္ျမွင့္တင္၍ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ သံရံုးမွတစ္ဆင့္ တင္ျပလာသျဖင့္ ဝန္ျကီးခ်ုပ္ရံုး၏ (၂၇-၆-၂၀ဝ၉) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၃၄၃/၂၁၃/အဖရ (၂၀ဝ၉) ျဖင့္ စခန္းသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပုမိန့္ ထုတ္ျပန္ေပး ခဲ့ ပါ သည္။ ထိုအမိန့္အရ ကန္ပိုက္တီးကုန္သြယ္ ေရးစခန္းကို ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၁)ရက္ေန့တြင္ OSS အဖြဲ့ဝင္ မ်ားအားလံုးပါဝင္ ေသာ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စခန္းအျဖစ္ တရားဝင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။

၃။     တစ္ဖက္နိုင္ငံစခန္း/ျမို့မ်ား                   -    တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံေဟးရီးထန္(နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ဂိတ္) ၊ ကူရံုးျမို့ ၊ ထိန္ျခံဳးျမိဳ႕

၄။     မ်က္နွာစာ                                      -    ကန္ပိုက္တီးစခန္းသည္ ျမန္မာ - တရုတ္မ်က္နွာစာေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္။

၅။     ကုန္သြယ္မႈျပုလုပ္သည့္ေငြေျကး           -    က်ပ္ ၊ ယြမ္ ၊ ေဒၚလာ

၆။     အမ်ားဆံုးပို့ေဆာင္ေသာကုန္ပစၥည္း        -    တစ္သွ်ဴး ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ေျပာင္း၊ ဖရဲသီး ၊ရာဘာ

၇။     အမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္း      -    ဘိလပ္ေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ လူသံုးအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊

၈။     ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းအကြာအေဝးမ်ား      

        ျမစ္ျကီးနား   -       ကန္ပိုက္တီး           -       (၈၈) မိုင္    

        ကန္ပိုက္တီး  -       ေဟးရိထန္            -       ( ၆ ) မိုင္  (နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ဂိတ္)           

        ကန္ပိုက္တီ   -       ထိန္ျခံဳး                 -       (၇၁) မိုင္

၉။     ကုန္သြယ္မႈလမ္းေျကာင္းျပေျမပံု