အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့အေနျဖင့္အေရးျကီးကုန္စည္နွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒပုဒ္မ၄(ခ)အရတိရစၦာန္တစ္မ်ိုးမ်ိုးကိုအေရးျကီးကုန္စည္အျဖစ္သတ္မွတ္ေျကညာျပီးယင္းတိရစၦာန္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍သတ္ျဖတ္မႈ၊

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို  ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း (၇) မ်ိဳးအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုပ္လုပ္သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္၀ယ္ယူ၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE