အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ေလယာဥ္၏ ေျမျပင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပူးတြဲပါ H.S Code လိုင္းမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၇/၂၀၁၇

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contract တို႔အား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရွိပါ

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ H.S Code မ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE