အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၇/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ယႏၱရားမ်ားအား အေရာင္းျပခန္း (Show Room) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE