အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေသာပစၥည္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည့္ ကုန္စည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၆၉/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကုန္စည္ (၄၄၀၅)လိုင္းအနက္မွ ပူးတြဲပါကုန္စည္လိုင္း (၂၆၇) လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေျဖေလွ်ာ့ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE