အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကမၻာ့႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား မ

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE