အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ယခင္္ကနိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကမၻာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ နိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံလိုသူမ်ား၊ စ

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE