အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၅ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၅ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၆/၂၀၁၅) နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း 25/11/2015
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၃/၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့် 23/10/2015
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၈/၂၀၁၅) သွင်းကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူရမည့် ကုန်စည်လိုင်း (၃) လိုင်း နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်စည်များအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း 24/09/2015
4 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၉/၂၀၁၅) သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့် ကုန်စည်စာရင်း (Negative List) အဖြစ် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း 28/07/2015
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 23/03/2015
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၉/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာများတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို အပ်ကုန်စနစ် (Consignment Basic) ဖြင့် တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 23/03/2015
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၅ ဝိုင် တင်သွင်းခွင့်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 18/03/2015

ယခင်က နိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်မပြုဘဲ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းများအရ လည်းကောင်း၊ လက်ရှိ ပြောင်းလဲလာသော စီးပွားရေး အခြေအနေများအရ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်ရ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၃/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်

သွင်းကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူရမည့် ကုန်စည်လိုင်း (၃) လိုင်းနှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်စည်များအား (၃၀-၁၀-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ HS Code 2012 Version အရ ကုန်စည်လိုင်းပေါင်း (၄၄၀၅) လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့် ကုန်စည်စာရင်း (Negative List) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room)တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၉/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာများတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များကို အပ်ကုန်စနစ် (Consignment Basic) ဖြင့် တင်သွင်းလာသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ