အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္ မလုိဘဲ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္ ေၾကးေကာက္ခံျခငး္အား ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလုိေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၁၆၆) မ်ိဳးအတြက္ H.S Code လိုင္းေပါင္း (၁၉၂၆) လိုင္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ လုိင္းေပါင္း (၁၅၃) လုိင္းအား  သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခငး္

၀ါနွင့္ ၀ါထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕ခြင့္ ျပဳ ေသာ  ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႕ကုန္လုိင္စင္ ျပန္လည္အပ္နွံရာတြင္ အပ္နွံေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းအား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခငး္

 

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလိုေသာ ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ပို႕ကုန္ပစၥညး္ (၁၅၂) မ်ိဳးအေပၚ H.S Code ခြဲျခား၍ လုိင္းေပါငး္ (၉၈၃) လိုင္းျဖင့္ အသိေပးထုတ္ျပန္ျပီး ယင္း (၉၈၃) လုိင္းမွအပ က်န္ေသာ H.S Code  မ်ားအတြက္ ပို႕ကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ျမန္မာ့ ဆန္နွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥညး္ ၊ ျမန္မာ့ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ နွမ္း ၊ ေျပာင္းတို႕၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အားကစားသမားမ်ားေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရြက္ေလွႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွ၀ယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၀/၂၀၁၃

သြင္းကုန္လိုင္စင္ရယူရန္မလိုေသာ HS Code 40111000 နွင့္ 40112010 ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၂/၂၀၁၃

ပို႕ကုန္ပစၥည္း (၁၅၂) မ်ိဳး ၊ သြင္းကုန္ပစၥညး္ (၁၆၆) မ်ိဳးတို႕အား အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနအမည္ျဖင့္ တင္ပို႕တင္သြင္းရာတြင္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလိုေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၃/၂၀၁၃

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ ျပည္ပသို႔ျပန္လည္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၃

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE