1996 မှ 2006 မော်ဒယ်အထိ မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ

စဉ် Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bus
၁၅၂ Mini Bus, All Brand 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 20000
၁၅၃ City Bus, All Brand 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 20000
၁၅၄ Express, All Brand 15000 15500 16000 16500 17000 20000 23000 26000 29000 32000 35000

မှတ်ချက်။     (၁ )   1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 1996 Model မှ 2011 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး

                         USD - 5000 ဖြင့်လျှာက်ထားနိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါကလက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်းလျှာက်ထားရပါမည်။

                 (၂ )   အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင်မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One Stop

                         Serviceအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

                 (၃ )   ၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက်နေ့ One Stop Services အဖွဲ့အစည်းအဝေးအထိ အတည်ပြုခဲ့သော ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။

Pages

Subscribe to 1996 မှ 2006 မော်ဒယ်အထိ မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ