မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

၁။    နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မော်တော်   ယာဉ်တင်သွင်းလျှောက်ထားသူနှင့် ပတ်သက်သောတစ်ဦးချင်း အမည်၊ အလုပ်တာဝန်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း၊ အခွန်ပေးသွင်းမှု၊ ဘဏ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော တရားဝင်ရုံးစာဖြင့် ထောက်ခံစာပါရှိရမည်။

၂။       နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       တင်သွင်းလိုသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား၊ Brand၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုး၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော ပြည်ပနိုင်ငံမော်တော်ကား အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၄။       ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားက လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းပါရှိရမည်။

၅။       ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပါက Special Power ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပါရှိရမည်။

၁။     ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်သောတစ်ဦးချင်းအမည်၊  အလုပ်တာဝန် မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း၊ အခွန်ပေးသွင်းမှု၊ဘဏ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုသောမော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောတရားဝင်ရုံးစာဖြင့် ထောက်ခံစာပါရှိရမည်။

၂။       နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       တင်သွင်းလိုသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား၊ Brand ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုး၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော ပြည်ပနိုင်ငံမော်တော်ကား အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၄။       ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားက လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းပါရှိရမည်။

၅။       ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပါက Special Power၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် လျှောက်ထား၏သူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပါရှိရမည်။

၁။       သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ----- မြို့၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့် ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်း ရေးနှင့်အစားထိုးယာဉ်တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် (ပုံစံ-ဃ) တွင် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပြီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်တို့၏ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာမူရင်းပါရှိရမည်။

၂။       အထက်ပါပုံစံ (ဃ) စာရွက်အပိုဒ် (၄)ဖော်ပြပါ ယာဉ်အမျိုးအစား(လူစီးကားအပ်နှံပါက လူစီးကားတစ်စီး၊ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးအပ်နှံပါကဘတ်စ်ကားတစ်စီး) အတွက် အစားထိုးတင်သွင်းမည့်ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် ရောင်းချသောကုမ္ပဏီ၏ ယာဉ်အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၊ မော်တော်ယာဉ်ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ရောက် CIF တန်ဖိုးများပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြေစာ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       ပြည်ပမှတင်သွင်းမည့် မော်တော်ယာဉ်အတွက်ပေးချေရမည့် မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ထည့်ထားသည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ် မူရင်း/မိတ္တူပါရှိရမည် (နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း မည့်သူကိုယ်တိုင်၏ ငွေစာရင်းမဟုတ်ပါကအခြားနိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှိသူ၏ ငွေစာရင်းအား လွှဲပြောင်းထည့်သွင်း ထားလျှင်၎င်း၏ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း Account Transfer လွှဲခွင့်စာပါရှိရမည်)

၄။       ပုံစံ(ဃ)ပါ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ပါက၎င်း၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူပါရှိရမည်။ (ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက Special Power ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အလွှဲခံရသူ၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူပါရှိရမည်)

၁။       စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှုများအား Model Year အလိုက် ပုံမှန်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ တွင် မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှုများ အားအောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

          (က)    ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးယာဉ်လျှောက်ထားမှု (Consignment စနစ်)           အပါအဝင်

                             (၁)     လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ- ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း

                             (၂)     ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ-၂၀၀၃ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅     ခုနှစ်အတွင်း

                             (၃)     ကုန်တင်ယာဉ်များ- ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း

                             (၄)     ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ- ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း

          (ခ)     နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ၊ ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းများ၊ သင်္ဘောသားများ၊ ပြည်ပအလုပ်သမားများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်သံဝန်ထမ်းများ၊ ဟိုတယ်/ခရီးလုပ်ငန်းရှင် များ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

                             (၁)     လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ -၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

                             (၂)     ၁၃၅၀စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ-၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

                             (၃)     ကုန်တင်ယာဉ်များ -၂၀၀၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

                             (၄)     ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ(Express)- ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း(ဘယ်မောင်း)

                             (၅)     ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ၊ (Mini Bus/City Bus) -၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

          (ဂ)     တိုင်း/ ပြည်နယ်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထောက်ခံချက်ဖြင့် Taxi လျှောက်ထားမှု

                   လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ-၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

          (ဃ)    ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု (FOC စနစ်ဖြင့် ပြည်ပမှလှူဒါန်းသည့် မော်တော်ယာဉ်ပါမစ်လျှောက်ထားမှု)

                              (၁)     လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ- ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

                              (၂)     လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ - ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း

                              (၃)     မီးသတ်ယာဉ်   - ၁၉၉၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း

                              (၄)     လူနာတင်ယာဉ် - ၁၉၉၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း

                              (၅)     နိဗ္ဗာန်ယာဉ် - ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

                              (၆)     သာသနာရေးဆိုင်ရာယာဉ်များ - ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း

                              (၇)     ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၁၀ခုနှစ်မှ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း)(ဘယ်မောင်း)

                              (၈)     ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ (Mini Bus/ City Bus) (၂၀၀၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

          မှတ်ချက် ။      နိုင်ငံတော်အတွက် လှူဒါန်းသည့် မီးသတ်ကားနှင့် လူနာတင်ယာဉ်များလျှောက်ထားရာတွင် Model Year လျှော့ပေါ့လျှောက်ထားပါကဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

          (င )    အစိုးရဌာနများမှ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

                              (၁)     လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ - ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

                              (၂)     လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်/ ခရီးသည်တင်ယာဉ်/ ကုန်တင်ယာဉ်/ ယန္တရားများ-၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း

၂။       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ရောက်ရှိခုနှစ်နှင့် ရောက်ရှိခုနှစ်အောက် တစ်နှစ်နိမ့်မော်ဒယ် (Brand New) မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းပါက (ဘယ်မောင်း) သာတင်သွင်းရမည်။

 

 

 

                                                                                                                           မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE