မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

၁။       သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုထောက်ခံချက်ရရှိပြီးသတ်မှတ် စည်းကမ်း ချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၂။       လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့် လူစီးယာဉ်များဖြစ်ရမည်။

၃။    မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းရောက်ရှိပြီးကကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အငှားယာဉ် (နံပါတ်အနီ) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။သတ်မှတ်ထားသည့်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးဖျက်သိမ်း ချိန်အထိ

အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုရန် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုပါ။

၄။       ပုဂ္ဂလိကအငှားယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သည့် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် တူညီ သည့် ကိုယ်ထည်ဆေးအရောင် ဖြစ်ရမည်။

၅။       လူစီးအငှားယာဉ် Taxi များကိုမီတာတပ်ဆင် အသုံးပြုရမည်။

၆။       On Call ခေါ်ဆိုငှားရမ်းနိုင်သည့် ဆက်သွယ်မှုစနစ် တပ်ဆင်ရမည်။

၇။       နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ထားသောအခွန်အခများကိုအပြည့်အဝပေးဆောင် ရမည်။

၈။       တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများသည်အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပေါ်ရေးဦးတည် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁။     တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားသူ၏ ယခင်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် စာရင်းခေါင်းစဉ်များတွင်ပါဝင်သောသင်္ဘောသားများ၊ နိုင်ငံခြားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဝန်ထမ်းများအပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်အား ခွင့်ပြုပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့်စာရင်းတွင်းမပါဝင်ကြောင်းကိုယ်တိုင်ခံဝန်ကတိပြုတင်ပြ ချက်ပါရှိရမည်။

၂။       မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းပါရှိရမည်။

၄။       တင်သွင်းလိုသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား၊ Brand ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုး၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောပြည်ပနိုင်ငံ မော်တော်ကား အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၅။       ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားက လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းပါရှိရမည်။

၆။       ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပါက Special Power ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပါရှိရမည်။

၁။  အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်သောတစ်ဦးချင်း အမည်၊ အလုပ်တာဝန်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း၊ အခွန်ပေးသွင်းမှု၊ ဘဏ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်၊တင်သွင်းခွင့်ပြုသောမော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော တရားဝင်ရုံးစာဖြင့် ထောက်ခံစာပါရှိရမည်။

၂။       နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       တင်သွင်းလိုသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား၊ Brand ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုး၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော ပြည်ပနိုင်ငံ မော်တော်ကား အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၄။       ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားက လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းပါရှိရမည်။

၅။       ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပါက Special Power ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပါရှိရမည်။

၁။  ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားသူနှင့် ပတ်သက်သောတစ်ဦးချင်းအမည်၊အလုပ်တာဝန်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း၊ အခွန်ပေးသွင်းမှု၊        ဘဏ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်၊တင်သွင်းခွင့်ပြုသော မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးသတ် မှတ်ချက် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောတရားဝင်ရုံးစာဖြင့် ထောက်ခံစာပါရှိရမည်။

၂။       နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       တင်သွင်းလိုသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား၊ Brand၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုး၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောပြည်ပနိုင်ငံ မော်တော်ကား အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၄။       ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားက လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းပါရှိရမည်။

၅။       ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပါက Special Power ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပါရှိရမည်။

၁။     စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားသူ နှင့်ပတ်သက်သောတစ်ဦးချင်းအမည်၊အလုပ်တာဝန်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း၊ အခွန်ပေးသွင်းမှု၊ ဘဏ်ငွေစာရင်းလက်ကျန်၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုသောမော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက်  ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောတရားဝင်ရုံးစာဖြင့် အကြောင်းကြားစာပါရှိရမည်။

၂။       သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ သက်တမ်းတိုးထားပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်များနှင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်း၊ ၆/၂၆ ပုံစံများပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၃။       ပို့ကုန်သွင်းကုန်တန်ဖိုးဖော်ပြချက်များ(သို့) ကြိုတင်ငွေပေးသွင်းထားမှုအထောက်အထားမူရင်း/ မိတ္တူ များပါရှိရမည်။

၄။       နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ်မူရင်းပါရှိရမည်။

၅။       တင်သွင်းလိုသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစား၊ Brand ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် CIF တန်ဖိုး၊ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော ပြည်ပနိုင်ငံမော်တော်ကား အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၆။       ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားက လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းပါရှိရမည်။

၇။       ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ပါက Special Power ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့ပါရှိရမည်။

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE