သြင္းကုုန္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသိေကာင္းစရာမ်ား

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ အသိေပးေၾကျငာျခင္း

Fri, 12/07/2018 - 09:31 -- dotadmin

ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့သည့္ ျမန္မာပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္တင္သြင္းရန္ လမ္းညွြန္ခ်က္မ်ား

Thu, 09/21/2017 - 08:23 -- dotadmin
Undefined
နိဒါန္း
 
၁။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့ ခ်ုပ္ျပီးအထည္၊ ပုဇြန္၊ နွမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ေထာပတ္ပဲ၊ ရာဘာစိမ္း၊ သတၱုနွင့္သတၱုရိုင္းမ်ားနွင့္ ငါးတို့ကို တင္ပို့ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါ သည္။ ထိုသို့ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို့ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ၄င္းတို့နိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညွြန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမွသာလွ်င္ ဝယ္ယူ တင္သြင္းလွ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို့ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္းကိုလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္ စံညွြန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမွသာလွ်င္ ဝယ္ယူတင္သြင္းပါသည္။
၂။ ယခုအခါ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုမွ တင္ပို့ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ပဲတီစိမ္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနမွ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္က်န္မာေရးစံခ်ိန္စံညွြန္းနွင့္ မကိုက္ညီ၍ အဆိုပါ ပဲတီစိမ္း မ်ားအား ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ အဆိုပါျဖစ္စဉ္အေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္(တိုက်ိုျမို့) သံရံုးမွတဆင့္ စားေသာက္ကုန္က်န္းမာေရး ဥပေဒနွင့္မကိုက္ညီ၍ ျပန္လည္ေပးပို့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း အေျကာင္းျကားစာနွင့္အတူ ဆက္လက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပဲတီစိမ္းတင္ပို့မႈအေပၚ Food Sanitation Act (Act No. 233 of 1947) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို တင္းျကပ္စြာျပုလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေမတၱာရပ္ခံ အေျကာင္းျကားလာပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့မည့္ကုန္စည္မ်ားအား ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညွြန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းညွြန္ခ်က္မ်ား
 
၃။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းလာသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားနွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရးထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အနၱရာယ္ကင္းရွင္းျပီး ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ုပ္ ကြက္ကဲနိုင္မႈ တို့ကို ျမွင့္တင္နိုင္ေစေရးအတြက္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့နိုင္ငံမ်ားနွင့္ လယ္ယာသံုး ဓါတုပစၥည္းပါဝင္မႈမ်ားအေပၚ အထူးစစ္ေဆး ျကပ္မတ္လွ်က္ ရွိပါသည္။
၄။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ဘ႑ဍာနွစ္အတြက္ အစားအစာသြင္းကုန္ထိန္းခ်ုပ္ျခင္းနွင့္ လမ္းညွြန္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲခဲ့ျပီး Food Sanitation Act (Act No. 233 of 1947) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)၊ စာပိုဒ္(၁) ေအာက္တြင္ အခန္း(၂၃)ျဖင့္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအခန္း၏ စာပိုဒ္ ( ၃ ) အရ အစိုးရ၏ တရားဝင္ ေျကျငာထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ျပန္တမ္းတြင္ တင္သြင္းလာသည့္အစားအစာမ်ား ကို လမ္းညွြန္ထိန္းခ်ုပ္ျခင္း၊ အေရာင္၊ အနံ့၊ အရသာတို့ကို တာရွည္ခံေအာင္ ထည့္သည့္ အရာမ်ား၊ ပစၥည္းကရိယာမ်ား၊ containers ထုပ္ပိုးျခင္းနွင့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
၅။ အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ စားေသာက္ကုန္မ်ား အနၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ဘ႑ဍာနွစ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏က်န္းမားေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ျကီးဌာနသည္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း အစီအမံမ်ားအား  ၂၀၁၆ ဘ႑ဍာနွစ္ နွင့္မတူညီေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ပါဝင္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တင္သြင္းစားေသာက္ကုန္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံုမႈမ်ားအတြက္ တင္သြင္းလာသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ထိေရာက္၍ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေစာင့္ ျကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားနွင့္ လမ္းညွြန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန့မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန့အထိ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစေသာ ဇီဝပိုးမွြားမ်ားအား ေစာင့္ျကပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ယခင္နွစ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ရလာဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဉ္းစား၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဉ္ မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ စားေသာက္ကုန္ တင္ပို့ေသာ နိုင္ငံ မ်ား၏ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရမ်ားျကားတြင္ စားေသာက္ကုန္ က်န္းမာေရး စည္းမ်ဉ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား ပိုမိုနားလည္နိုင္ေစရန္ Briefing Sessions မ်ားအား က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့အျပင္ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) အားအေျခခံ၍ ကုန္တင္ပို့ေသာနိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ အစိုးရမ်ားအျကားတြင္ အစားအစာသန့္ရွင္းမႈ ထိန္းခ်ုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေျကာင္း  ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
၆။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ဘ႑ဍာနွစ္အတြက္ အစားအစာသြင္းကုန္ထိန္းခ်ုပ္ျခင္းနွင့္ လမ္းညွြန္မႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းေဖာ္ျပခ်က္ တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေခါင္းစဉ္ျကီး( ၉ )ခုျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္-
( က) ရည္ရြယ္ခ်က္     
( ခ ) အသက္ဝင္မည့္ကာလ 
( ဂ ) တင္သြင္းစားေသာက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေစာင့္ျကည့္စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ လမ္းညွြန္မႈမ်ား ေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခခံလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား
( ဃ) ပို့ကုန္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံုမႈအတိုင္းအတာမ်ား ျမွင့္တင္ေရး
( င ) ေစာင့္ျကည့္စစ္ေဆးျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း။
( စ ) သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား voluntary safety controls အေျကာင္း လမ္းညွြန္ မႈမ်ားျပုလုပ္ျခင္း
( ဆ) စည္းမ်ဉ္းခ်ိုးေဖာက္မႈကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
( ဇ ) အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
( ဈ ) ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာျခင္း နွင့္ လမ္းညွြန္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တို့ ျဖစ္ပါသည္။
 
တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
 
၇။ ၄င္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့တင္ပို့သည့္ ျမန္မာပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္တင္ ပို့ခံရျခင္း မရွိေစေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္တင္သြင္းရန္ လမ္းညွြန္ခ်က္နွင့္ တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့ စတင္တင္သြင္းသည္မွ ကုန္စည္ျဖန့္ျဖူးျခင္းအထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ အဆင့္ (၈) ရပ္ ပါဝင္ပါသည္။ ၄င္းတို့မွာ-
(အဆင့္-၁) ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ေရာဂါပိုးမွြားစစ္ေဆးေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓါတ္ျကြင္း ပါဝင္မႈပမာဏမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ကနဦးလမ္းညွြန္အျကံေပးခ်က္မ်ားကို ဦးစြာရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(အဆင့္-၂) Import Notification Form အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစား အေသာက္ တင္သြင္းျခင္းအတြက္ Notification Form နွင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္း မ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္ျပီး (လိုအပ္ပါက- က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ နွင့္ Self-Inspection ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
(အဆင့္-၃) တင္သြင္းကုန္ပစၥည္းေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(အဆင့္-၄) အစားအေသာက္သြင္းကုန္ တင္သြင္းျခင္းအတြက္ On-Line မွ Notification Form ေပးပို့ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(အဆင့္-၅) ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားနွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန အေနျဖင့္ ေရာဂါပိုးမွြားစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ စစ္ေဆးေရးဌာနအေနျဖင့္ ေစာင့္ျကည့္စစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ ဟု ယူဆျပီး Approve ျဖစ္ပါက အဆင့္ (၆) သို့ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိသြား မည္ျဖစ္ျပီး Certificate ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍      စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါက လိုအပ္မႈအေပၚမူတည္၍ ထပ္တိုးအဆင့္ (၂) ဆင့္ အထိ တိုးျမွင့္လာမည္ျဖစ္ျပီး စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအား Diagram ျဖင့္ေရဆြဲျပသထားပါသည္။
- စီမံခန့္ခြဲမႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားအား  စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။(ထပ္တိုးအဆင္-၁)
- သတ္မွတ္ထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ျပီး ညွြန္ျကားထားသည့္ အတိုင္းစစ္ေဆးျခင္း (သို့မဟုတ္) ေစာင့္ ျကည့္စစ္ေဆးျခင္းထက္ပိုေသာ စီမံခန့္ခြဲမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။(ဤထပ္တိုးအဆင့္-၂ သည္ ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ျပီး စံခ်ိန္မီပါက ခြင့္ျပုျခင္း နွင့္ စံခ်ိန္မမီပါက ျပန္လည္ တင္ပို့ျခင္း ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။
(အဆင့္-၆) အစားအေသာက္တင္သြင္းလာျခင္းအေပၚ တင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပုသည့္ Certificate ထုတ္ေပးသည့္ အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။
(အဆင့္-၇) အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္း အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။
(အဆင့္-၈) ျပည္တြင္းသို့ တင္သြင္းလာသည့္ စားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ျဖန့္ျဖူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၈။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို့ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈပညာေပး ဗဟုသုတမ်ားကို သိရွိေစရန္နွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပုရာတြင္ အေထာက္အကူျပုနိုင္ေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏၂၀၁၇ ဘ႑ဍာနွစ္ အတြက္ ျပဌာန္းထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္တင္သြင္းရန္ လမ္းညွြန္ခ်က္ နွင့္ တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။
 
 
 
Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ Negative List စာရင္း

Thu, 08/18/2016 - 06:43 -- eiprdep
Undefined

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၀/၂၀၁၆ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားအျဖစ္က်န္ရွိေနေသာ Negative List (၄၁၃၈) လိုင္းစာရင္း

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္
Subscribe to RSS - သြင္းကုုန္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသိေကာင္းစရာမ်ား