သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

လယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြေဩဇာကော်မတီ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၇) ရက် စာအမှတ်၊ မြေဩဇာ/၂၀၁၂(၅၄၆) အရ မြေဩဇာ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုကာလနှင့် သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ခ၊ လိုင်စင်ခ နှုန်းထား များအား အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ် လိုက်သည်-

စဉ်

လက်မှတ်၊ လိုင်စင်အမျိုးအစား

သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန်

ခွင့်ပြုကာလ (နှစ်)  

မှတ်ပုံတင်ခ/လိုင်စင်ခ(ကျပ်)

၁။

တင်သွင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်နှစ်အတွက် ၃၀၀၀၀/-

၂။

တင်သွင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်နှစ်အတွက် ၃၀၀၀၀/-

၃။

ထုတ်လုပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်နှစ်အတွက် ၂၀၀၀၀/-

၄။

ပေါင်းစပ်၊ ရောနှော၊ ပြန်လည်ထုတ်ပိုး(သို့)သိုလှောင်ခြင်းလိုင်စင်

နှစ်နှစ်အတွက် ၅၀၀၀၀/-

၅။

ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလိုင်စင်ဓါတ်မြေသြဇာတင်သွင်းခြင်း

နှစ်နှစ်အတွက် ၅၀၀၀၀/-

(က) မြေဩဇာဥပဒေပုဒ်မ (၄၄) အရ ပြည်တွင်းသို့ မြေဩဇာ တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထား လာပါက ပါမစ် (သို့) လိုင်စင်ထုတ်ပေး ပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် စိုက်ပိုျးရေး ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ကို ပူးတွဲတင်ပြနိုင်သူကိုသာ ပါမစ် (သို့) လိုင်စင် ထုတ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

( ခ ) သို့ဖြစ်ပါ၍ Ammonium Nitrate ဓါတ်မြေဩဇာ အပါအဝင် မည်သည့်မြေဩဇာမဆို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်း လိုပါက မြေဩ ဇာဥပဒေပုဒ်မ (၄၄) နှင့် လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများအပိုဒ် (၂၃) အရ ညွှန်ကြားရေးမှူးခုျပ်၊ စိုက်ပိုျးရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ကို ရယူ ရန် လိုအပ်ပါသည်။

( ဂ ) (၆.၆.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော (၁၂) ကြိမ်မြောက် မြေဩဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၉) ဖြင့် Ammonium Nitrate တင် သွင်း ခွင့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စိုက်ပိုျးရေးသုံး ဓါတ်မြေဩဇာအဖြစ် လျှောက်ထား သော Ammonium Nitrate တင်သွင်းခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် ဆုံးဖြတ်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) မြေဩဇာဥပဒေပုဒ်မ (၃၅) အရ တားမြစ်ချက်များတွင် မြေဩဇာကို စိုက်ပိုျးရေး လုပ်ငန်းမှအပ အခြားနည်း သုံးစွဲခြင်း မပြုရန် နှင့် ဖောက်ဖျက် ကူျးလွန် ပါက ထောင်ဒဏ် (၁) နှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ် (၅၀,၀၀၀) အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ အပြစ်ပေး အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

(က) ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

( ခ ) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ အကောက် အခွန်လွတ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ် ထားကြောင်း ထောက်ခံချက်

( ဂ ) ဆိုင်ငှားရမ်းခပေးချေထားသော အထောက်အထား

(ဃ) နိုင်ငံခြားသုံးငွေ လက်ခံကိုင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်( င ) အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော Bonded Warehouse Licence

( င ) အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်တွင် ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် တစ်ကြိမ် လျှောက်ထားပြီး ထပ်မံလျှောက် ထားခြင်းဖြစ်ပါက မူလလျှောက်ထားပြီး ပစ္စည်းများ ကို ရောင်းချပြီးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီး ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် စာရင်းလျော့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများ

စားအုန်းဆီ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-

(က) စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုအား လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့် ပြုထားပါသည်။

( ခ) လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ List တွင်ပါဝင်သောသူသာ လျှောက်လွှာတင် ပြရမည်။

( ဂ ) Invoice နှင့် Sale Contract တွင် Plan Olein Cloud Point 8’ Max, IV (Iodine Value) 58 Min Specification ကိုက်ညီရပါမည်။

(ဃ) တစ်ဖက်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံ၏ Health Certificate ပါရှိရမည်။

(င) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီသို့ တစ်နှစ်စာသွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခွင့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ် တင်ပြရမည်။

(စ) လျှောက်ထားသည့် ဈေးနှုန်းသည် စာခုျပ်ခုျပ်ဆိုသောနေ့နှင့် ၎င်းနေ့၏ ဆီကုန်သည်ကြီး များအသင်းမှ သတ်မှတ်သော ဈေးနှုန်း အတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်။

စက်သုံးဆီလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-

(က) ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် စက်သုံးဆီပမာဏအား အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက် မရှိလျှောက်ထား နိုင်သည်။

( ခ ) စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဈေးနှုန်းနှင့် Specification များအတိုင်း လျှောက်ထားရမည်။

( ဂ ) ဒုတိယအကြိမ်လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက ပထမအကြိမ်အတွက်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အခွန်ပေး သွင်းပြီးကြောင်း နှင့် ဘဏ်မှငွေလွှဲ ပို့ပေးချေပြီးကြောင်း အ ထောက်အထားတင်ပြ ရမည်။

(ဃ) အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထားမှု၌ ရှေ့နောက်ဆင့်ကဲဆက်တိုက် လျှောက်ထားနိုင် သော်လည်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အခွန်ပေး သွင်းပြီးကြောင်း နှင့်ဘဏ်မှ ငွေလွဲှ ပို့ပေးချေပြီး ကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြမှသာလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်တင်သွင်းမှုအတွက် လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်