သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ ေျမဩဇာေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၇) ရက္ စာအမွတ္၊ ေျမဩဇာ/၂၀၁၂(၅၄၆) အရ ေျမဩဇာ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္၊ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပုကာလနွင့္ သက္တမ္းတိုး မွတ္ပံုတင္ခ၊ လိုင္စင္ခ နႈန္းထား မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ လိုက္သည္-

စဥ္

လက္မွတ္၊ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစား

သက္တမ္းတုိးျမွင့္ရန္

ခြင့္ျပဳကာလ (ႏွစ္)  

မွတ္ပံုတင္ခ/လုိင္စင္ခ(က်ပ္)

၁။

တင္သြင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

တစ္နွစ္အတြက္ ၃၀၀၀၀/-

၂။

တင္သြင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

တစ္နွစ္အတြက္ ၃၀၀၀၀/-

၃။

ထုတ္လုပ္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

တစ္နွစ္အတြက္ ၂၀၀၀၀/-

၄။

ေပါင္းစပ္၊ ေရာေနွာ၊ ျပန္လည္ထုတ္ပိုး(သို့)သိုေလွာင္ျခင္းလိုင္စင္

ႏွစ္နွစ္အတြက္ ၅၀၀၀၀/-

၅။

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုိင္စင္ဓါတ္ေျမၾသဇာတင္သြင္းျခင္း

ႏွစ္နွစ္အတြက္ ၅၀၀၀၀/-

(က) ေျမဩဇာဥပေဒပုဒ္မ (၄၄) အရ ျပည္တြင္းသို့ ေျမဩဇာ တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထား လာပါက ပါမစ္ (သို့) လိုင္စင္ထုတ္ေပး ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အစိုးရဌာနအဖဲြ့အစည္းသည္ စိုက္ပို်းေရး ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ပူးတဲြတင္ျပနိုင္သူကိုသာ ပါမစ္ (သို့) လိုင္စင္ ထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

( ခ ) သို့ျဖစ္ပါ၍ Ammonium Nitrate ဓါတ္ေျမဩဇာ အပါအဝင္ မည္သည့္ေျမဩဇာမဆို ျပည္တြင္းသို့ တင္သြင္း လိုပါက ေျမဩ ဇာဥပေဒပုဒ္မ (၄၄) နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားအပိုဒ္ (၂၃) အရ ညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္၊ စိုက္ပို်းေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ရယူ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

( ဂ ) (၆.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန့တြင္ ျပုလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၂) ျကိမ္ေျမာက္ ေျမဩဇာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၉) ျဖင့္ Ammonium Nitrate တင္ သြင္း ခြင့္ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပို်းေရးသံုး ဓါတ္ေျမဩဇာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား ေသာ Ammonium Nitrate တင္သြင္းခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားရိွျပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ေျမဩဇာဥပေဒပုဒ္မ (၃၅) အရ တားျမစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျမဩဇာကို စိုက္ပို်းေရး လုပ္ငန္းမွအပ အျခားနည္း သံုးစဲြျခင္း မျပုရန္ နွင့္ ေဖာက္ဖ်က္ ကူ်းလြန္ ပါက ေထာင္ဒဏ္ (၁) နွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္ (၅၀,၀၀၀) အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

(က) ကုမၸဏီ Letter Head ပါ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လွြာ

( ခ ) ေလေျကာင္းပို့ေဆာင္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ အေကာက္ အခြန္လြတ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ ထားေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္

( ဂ ) ဆိုင္ငွားရမ္းခေပးေခ်ထားေသာ အေထာက္အထား

(ဃ) နိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္( င ) အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ Bonded Warehouse Licence

( င ) အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ တစ္ျကိမ္ ေလွ်ာက္ထားျပီး ထပ္မံေလွ်ာက္ ထားျခင္းျဖစ္ပါက မူလေလွ်ာက္ထားျပီး ပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်ျပီးေျကာင္း သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားသို့ ေငြေပးသြင္းျပီး ေၾကာင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ စိစစ္ စာရင္းေလ်ာ့ျပီးျဖစ္္ေျကာင္း အေထာက္ အထားစာရြက္၊ စာတမ္းမ်ား

စားအုန္းဆီ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္-

(က) စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈအား လြတ္လပ္စြာတင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားပါသည္။

( ခ) ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ဒါရိုက္တာ List တြင္ပါဝင္ေသာသူသာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ျပရမည္။

( ဂ ) Invoice နွင့္ Sale Contract တြင္ Plan Olein Cloud Point 8’ Max, IV (Iodine Value) 58 Min Specification ကိုက္ညီရပါမည္။

(ဃ) တစ္ဖက္နိုင္ငံ၊ တင္သြင္းသည့္ နိုင္ငံ၏ Health Certificate ပါရိွရမည္။

(င) က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီသို့ တစ္နွစ္စာသြင္းကုန္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ တင္ျပရမည္။

(စ) ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေဈးနႈန္းသည္ စာခု်ပ္ခု်ပ္ဆိုေသာေန့နွင့္ ၄င္းေန့၏ ဆီကုန္သည္ျကီး မ်ားအသင္းမွ သတ္မွတ္ေသာ ေဈးနႈန္း အတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္။

စက္သံုးဆီလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္-

(က) ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတင္သြင္းလိုသည့္ စက္သံုးဆီပမာဏအား အေရအတြက္ ကန့္သတ္ခ်က္ မရိွေလွ်ာက္ထား နိုင္သည္။

( ခ ) စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးနႈန္းနွင့္ Specification မ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။

( ဂ ) ဒုတိယအျကိမ္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားပါက ပထမအျကိမ္အတြက္အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ အခြန္ေပး သြင္းျပီးေျကာင္း နွင့္ ဘဏ္မွေငြလႊဲ ပို့ေပးေခ်ျပီးေျကာင္း အ ေထာက္အထားတင္ျပ ရမည္။

(ဃ) အျကိမ္ျကိမ္ေလွ်ာက္ထားမႈ၌ ေရွ့ေနာက္ဆင့္ကဲဆက္တိုက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ ေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ အခြန္ေပး သြင္းျပီးေျကာင္း နွင့္ဘဏ္မွ ေငြလဲႊ ပို့ေပးေခ်ျပီး ေၾကာင္း အေထာက္အထားတင္ျပမွသာလွ်င္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္တင္သြင္းမႈအတြက္ လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

Pages

Subscribe to သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE