သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

           ယာဉ္အိုယာဉ္ေဟာင္း အပ္နံွျပီး အထူးသြင္းကုန္ပါမစ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ ကုန္းလမ္းပို့ေဆာင္ ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ အပ္နံွသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားအမို်းအစား (လူစီးကားအပ္နံွပါက လူစီးကား(၁) စီး၊ Truck ကားအပ္နံွပါက Truck ကား (၁) စီး၊ Bus ကားအပ္နံွပါက Bus ကား (၁) စီး) ျဖင့္ Model Year 1996 ခုနွစ္မွ 2006 ခုနွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ေသာ ယာဉ္မ်ားအား ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္းမခဲြျခားဘဲ ခြင့္ျပဳေပး လွ်က္ရိွပါသည္။

             Engine Power 1300 CC ေအာက္ ယာဉ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဉ္အုပ္စုမဆို Model Year 1997 ခုနွစ္ မွ Model Year 2012 အထိ Model Year မခဲြျခားဘဲ (CIF) တန္ဖိုး USD-5000 ျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးလွ်က္ရိွျပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရိွ ေပါက္ေဈးနႈန္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။

       သတ္မွတ္အုပ္စုတြင္ မပါဝင္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက One Stop Service အစည္းအေဝးသို့ တင္ျပျပီးမွသာခြင့္ျပဳထုတ္ေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။

             နံပါတ္အနီ (Taxi) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မည္သည့္အက0x081ခရာမဆို အပ္နံွနိုင္ျပီး နံပါတ္အနီ (Taxi) အျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည္။ Bus (ခရီး သည္တင္ယာဥ္) ယာဉ္အိုယာဉ္ေဟာင္း အစားထိုးအပ္နံွ တင္သြင္းမႈ၌ Mini Bus၊ City Bus၊ Express Bus မ်ားအား ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္း မခဲြျခားဘဲ Model Year 1997 မွ Model Year 2007 အထိ ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

         ျမန္မာ့နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြေျကးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္း ထားသူ နိုင္ငံသားတိုင္းအား 2008 ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္နွင့္ အထက္ ဘယ္ေမာင္း/ ညာေမာင္းမခဲြျခားဘဲ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းနွင့္အညီ တင္သြင္း ခြင့္ျပဳေပးျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန့မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပး လွ်က္ရိွပါသည္။

           Engine Power 1350 CC ေအာက္ ယာဉ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဉ္အုပ္စုမဆို Model Year 2008 ခုနွစ္ မွ Model Year 2012 အထိ Model Year မခဲြျခားဘဲ (CIF) တန္ဖိုး USD-5000 ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ရိွျပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရိွ ေပါက္ေဈးနႈန္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။

     အငွားေမာ္ေတာ္ယာဉ္ (Taxi) မ်ား တင္သြင္းျခင္းအား ကုမၸဏီအဖဲြ့အစည္းျဖစ္ပါက တိုင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ ျကီးျကပ္ ၍ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ ေသာ အဖဲြ့အစည္း/ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးေရသတ္မွတ္ျပီး ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္း မခဲြျခားဘဲ Model Year 2008 ခုနွစ္အထက္ယာဉ္မ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည္။

          အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) သိန္းအား အာမခံစေဘာ္ေငြ (Deposit) အျဖစ္ အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္မည့္ ကုမၸဏီ၏ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းထား ရမည္။ ၄င္းေငြကို လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းမွသာ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ျပုမည္ကို သေဘာတူလက္ခံနိုင္ရမည္။

             ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းစင္တာ(Sale Center) တြင္ျပသေရာင္းခ်မည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ကို အပ္ကုန္(Consignment Basic) စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္။

          ေမာ္ေတာ္ကား စီးေရအနည္းဆံုး (၅၀) မွ အမ်ားဆံုး (၂၅၀) စီးထိ တင္သြင္းျပသ ေရာင္းခ် နိုင္သည္။ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ လိုင္စင္သက္တမ္းကာလအတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း အေရာက္ တင္သြင္းရမည္။

       ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းစင္တာ (Sale Center) မ်ားတြင္ ျပသေရာင္းခ်မည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဉ္မ်ားကို စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီး ဌာန မွ ေအာက္ေဖၚျပပါ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အမိ်ဳးအစား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုနွစ္အတိုင္း ဘယ္ေမာင္းျဖစ္ေစ ၊ ညာေမာင္းျဖစ္ေစ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည္ -

            (က) ဆလြန္း၊ဗင္၊ ဝက္ဂြန္၊ Micro Bus ၊                                                     ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္အတြင္း

                  ပစ္ကပ္၊Space Cab၊ Double Cab နွင့္                                                 ထုတ္လုပ္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား

                  အလားတူယာဉ္မ်ား                                                                        (1350 CC နွင့္ေအာက္ယာဉ္ငယ္

                                                                                                                    မ်ားအား ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

                                                                                                                    ထိထုတ္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား)

            ( ခ ) (၁)တန္မွ (၃)တန္အထိအေပါ့စားထရပ္ကား                                         ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္အတြင္း

                   (Light Truck) မ်ား                                                                         ထုတ္လုပ္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား

            ( ဂ) (၃)တန္နွင့္အထက္ထရပ္ကားမ်ား                                                       ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္အတြင္း

                                                                                                                    ထုတ္လုပ္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား

            (ဃ) မီနီဘတ္(စ္)၊ဘတ္စ္ကားျကီးမ်ား                                                       ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္အတြင္း

                                                                                                                   ထုတ္လုပ္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ား

             ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို့ ေရာက္ရိွလာပါက ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီက အေကာက္ခြန္ ၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ စသည့္အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ျပီးမွ ေရြးယူရမည္။

             တင္သြင္းေရာက္ရိွလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို အေရာင္းျပခန္းတြင္ ျပသျခင္းမျပုမီ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးခ်င္း၏ ကိုယ္ထည္ နံပါတ္၊ ေဘာင္နံပါတ္၊ အင္ဂ်င္နံပါတ္မ်ား နွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ေဈးနႈန္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ တင္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ျကီးျကပ္ေရး ေကာ္မတီ သို့ တင္ျပရမည္။

             တင္သြင္းလာေသာေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္ က ဆိပ္ကမ္းမွေရြးယူျပီးပါက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္းတြင္သာျပသ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳပါမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းစင္တာတြင္ ေရာင္းခ်ရာ၌ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳပါမည္ -

(က) ယာဉ္အေဟာင္းအပ္နံွျပီး ကုန္းလမ္းပို့ေဆာင္ေရးညြွန္ျကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးသည့္ပံုစံ

(ဃ) အရ အစားထိုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္ တင္သြင္းခြင့္ရရိွေရး ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖဲြ့ (OSS) အဖဲြ့က  ​ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးသည့္ အစားထိုးေမာ္ေတာ္ယာဉ္  ဝယ္ယူခြင့္ပါမစ္ျဖင့္ သာ ေရာင္းခ် ရမည္။

( ခ) ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တန္ဖိုးကို ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုးနွင့္ ေကာ္မရွင္ခ (၅% - ၁၀% ထက္မပို ေသာ) နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ မည္မွ်က်သင့္သည္၊ အေကာက္ခြန္ ၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ၊  ဆိပ္ကမ္းခြန္ စသည့္ အခြန္အခမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းသယ္ယူပို့ေဆာင္စရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ မည္မွ်က်သင့္ သည္တို့ကို ေဈးနႈန္းကဒ္ျပားတြင္ ခဲြျခား ေဖာ္ျပ၍ ခိ်တ္ဆဲြျပသျပီး ယင္း နႈန္းထားအတိုင္း ေရာင္းခ်ရ မည္။

( ဂ) နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ေပးေခ်ရမည့္ ေမာ္ေတာ္ကားတန္ဖိုးကို ျမန္မာ့နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္အပါအဝင္ နိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ရိွသည့္ တရားဝင္ဘဏ္ တစ္ခုခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမွ စာရင္းေျပာင္းေပး ေခ်သည့္စနစ္ (Account Transfer) ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရမည္။

(ဃ) ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တန္ဖိုးကို နိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရိုက္လဲႊေျပာင္းေပးေခ်ျခင္း၊ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီတြင္ တိုက္ရိုက္ေပးသြင္းျပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္း မွ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္ေပး ျခင္း စသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။

      ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ေရာင္းခ်ရသည့္ နိုင္ငံျခားေငြကို MFTB / MICB ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ဖြင့္ လွစ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းစင္တာ၏ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းအပ္နံွရ မည္။တင္သြင္းေရာင္းခ်ျပီးသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ရေငြကို ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ကားအပ ္ နံွေပးပို့သူထံ လဲွြေျပာင္းေပးပို့ျခင္း အား ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ -

(က) ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ေရာင္းခ်ရသည့္ နိုင္ငံျခားေငြအနက္မွ ဝင္ေငြခြန္ကို ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို့ ေပးသြင္းလဲွြေျပာင္းရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာန နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္သို့ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္။

(ခ)  အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပုသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနသို့ အခြန္ေပးသြင္းျပီးက်န္ရိွသည့္ နိုင္ငံျခားေငြ မွ ေကာ္မရွင္ ခကို စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ရယူခ်န္ လွပ္၍ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အပ္နံွ ေပးပို့သူထံသို့ လဲွြေျပာင္းေပးပို့ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ တင္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ျကီးျကပ္ မႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္သို့ တင္ျပေဆာင္ ရြက္ရန္။

   အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တင္သြင္း ေရာက္ရိွလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားနွင့္ အေရာင္း ျပခန္းတြင္ တင္သြင္းေရာက္ရိွသည္မွ (၂) နွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်၍ မရေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ ယာဉ္အေရာင္းစင္တာဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရိွေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပည္ပ ေမာ္ေတာ္ကားအပ္နံွသူ၏ စရိတ္ျဖင့္ ျပည္ပသို့ျပန္လည္ တင္ပို့ရမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ -

(က) အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားသိုေလွာင္ရံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ) တင္သြင္းလာေသာေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို အေရာင္းျပခန္းနွင့္ သိုေလွာင္ရံုတြင္သာ ထားရိွရမည္။ အေရာင္းစင္တာမွအပ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျပသေရာင္းခ်ျခင္း လံုးဝခြင့္မျပုပါ။ ဝယ္ယူသူအား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပုမီ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေမာင္းနွင္ အသံုးျပုျခင္း (လံုး၀) ခြင့္မျပဳပါ။

(ဂ) ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္း၍ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ လိုက္နာရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္ နာရမည္။

(ဃ) စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၀န္ျကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ျကီးဌာန မ်ား မွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာညွြန္ျကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညွြန္ျကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င) ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္း၍ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမွ ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြစာရင္း၊ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္ စာတမ္းနွင့္ေျပစာမ်ား အစရိွသည္တို့ကို တိက်မွန္ကန္စြာ ျပုစုထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။

( စ ) ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ထားရိွရမည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ စာရင္းစာအုပ္စသည္တို့ကို စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီး ဌာနကျဖစ္ေစ၊ ဝန္ျကီးဌာနက တာဝန္လဲွြအပ္သည့္ အဖဲြ့အစည္းမွျဖစ္ေစဝင္ေရာက္စစ္ေဆး ပိုင္ခြင့္ရိွ သည္။ လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဤသို့ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းကို ခြင့္ျပုရမည္။

(ဆ) လုပ္ငန္းရွင္သည္ စီးပြားေရးအကို်းေဆာင္မ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအမိန့္နွင့္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း အမိန့္တို့ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ေဖာက္ဖ်က္ ကူ်းလြန္ပါက သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ျကီးျကပ္ေရး (ယာယီ) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ အေရးယူျခင္းခံရမည္။

( ဇ ) အေရာင္းစင္တာလက္မွတ္၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္တို့အား အနည္းဆံုး သက္တမ္းမကုန္မီ (၁)လ ျကိုတင္၍ သက္တမ္း တိုးခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရမည္။

အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရိွျပီး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ျကိမ္လွ်င္ စီးေရ (၂၅၀) အထိ တင္သြင္းခြင့္ရရိွျပီး၊ တင္သြင္းမႈ၏ (၅၀%) ေရာင္းခ်ျပီးပါက ဘဏ္ သို့ ေငြလဲွြခြင့္ျပု ရန္ ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပနိုင္မွ သာ ဒုတိယအျကိမ္ စီးေရ (၂၅၀) ထက္မပိုေသာ ယာဉ္မ်ားထပ္မံ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။

(က) နိုင္ငံသားထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည္။

( ခ ) တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွျပီးျဖစ္ရမည္။

( ဂ ) ကုန္ပစ ၥည္းကို ျမန္မာနိုင္ငံအား ျဖတ္သန္းသယ္ပို့၍ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုမွ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ/ အျခားနိုင္ငံတစ္ခုသို့ တင္ပို့သည့္ (သို့) အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံ/ အျခားနိုင္ငံတစ္ခုမွ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံတစ္ခုသို့ တင္သြင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည္။

(ဃ) တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္ေရာင္းသူနွင့္ ကုန္လက္ခံသူနိုင္ငံက တင္ပို့/ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။

( င ) တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ နိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ က ျကိုတင္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ ထားျပီး ခြင့္ျပုခ်က္ ရရိွျပီးမွ တင္သြင္းတင္ပို့ရမည္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား ျခင္းကို Point of Entry အလိုက္ ေအာက္ပါဌာနမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္-

       (၁) ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုမွ တင္သြင္းပါက နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

       (၂) ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပင္လယ္ေရေျကာင္းနွင့္ ေလေၾကာင္းမွ တင္သြင္းပါက ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ျကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

( စ ) ကုန္ေရာင္းသူ(သို့)ကုန္လက္ခံသူမွ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ထံသို့ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ(Transit Trade)လုပ္ငန္းအတြက္ တရားဝင္လုပ္ငန္း အပ္နံွ သည့္ အေထာက္ အထား (Contract/ Agreement) နွင့္ ကုန္ေရာင္း သူနိုင္ငံမွ တစ္ပို့ခြင့္လိုင္စင္/ ပါမစ္၊ ကုန္လက္ခံသူနိုင္ငံမွ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္/ ပါမစ္မ်ားကို တင္ျပရမည္။

(ဆ) ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စီမံခန့္ခဲြခေျကးကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ နိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မွ တရား ဝင္ေပးေခ်ရ မည္။

( ဇ ) ကုန္စၥည္းမ်ားအတြက္က်သင့္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခ၊ ေကာ္မရွင္ခနွင့္ အျခား စရိတ္မ်ားအတြက္ (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ နိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္ ထံသို့ လုပ္ငန္း အပ္နံွသူက ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ျကီးဌာနက သတ္မွတ္ လက္ခံေသာ ေငြေျကး အမိ်ဳးအစားျဖင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း ျကိုတင္ေပးေခ်ရမည္။

( ဈ ) တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မွ (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ရိွျပီးသည့္ ကုန္ပစၥည္း ဆိပ္ကမ္း/ေနရာတစ္ခုခုသို့ တင္သြင္းေရာက္ရိွ သည္မွ တင္ပို့ေပး ရမည့္ ဆိပ္ကမ္း/ေနရာသို့ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေရာက္တင္ပို့ရမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအ တြင္း ဆိုင္းငံ့သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ခြင့္မျပုပါ။

(ည) ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္မည့္ ပို့ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ျကိုတင္တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ခြင့္ျပုသည့္လမ္းေျကာင္း၊ ပို့ေဆာင္မႈနည္းလမ္း နွင့္သာ ျဖတ္သန္းသယ္ယူခြင့္ျပဳသည္။

( ဋ ) ျမန္မာနိုင္ငံအား ျဖတ္သန္းသယ္ပို့သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလံုးစံု အာမခံထားရိွ ျပီးျဖစ္ ရမည္။ အကယ္၍ အလံုးစံု အာမခံ မပါရိွေသး ပါက ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းအပ္ နံွသူ၏စရိတ္ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အာမခံမ်ား ထားရိွရမည္။

( ဌ ) အေျကာင္းအမို်းမို်းေျကာင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပုပါ က လုပ္ငန္းအပ္နံွသူ၏ စရိတ္ျဖင့္ ကုန္တင္ပို့သူထံ ျပန္လည္တင္ပို့ရမည္။

Pages

Subscribe to သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE