သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

(က) Private Automatic Branch Exchanges (PABX. EPABX)

( ခ ) တယ္လီဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (Personal use အတြက္ ၂ လံုးအထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္မလို)

( ဂ ) Cordless Telephone (ျဂိဳလ္တုဖုန္းမပါ)

(ဃ) Postal Equipments (Frankling Machine, Stamping Machine, Cancelling Machine--- etc.)

( င ) ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား

(က) မူးယစ္ေဆးဝါး(သို့)စိတ္ကို                                       ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန၊

      ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား                                  မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္စိတ္ကို

      ထုတ္လုပ္ရာ၌ အသံုးျပုသည့္                                     ေျပာင္းလဲေစေသာ

       ဓါတုေဗဒပစၥည္း (၂၆)မို်း                                         ေဆးဝါးမ်ားအႏၱရာယ္ ဗဟိုအဖဲြ့(မူးယစ္ဗဟို)

( ခ ) နိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ကားမ်ား                                          ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၊

                                                                                ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း

( ဂ ) တဲလက္စ္၊ဖက္စ္၊တယ္လီဖုန္းမ်ား                              ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္နွင့္ေျကးနန္းဝန္ျကီး

                                                                                ဌာန၊ဆက္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန

( ဃ ) ပုဇြန္သားေပါက္နွင့္ ပုဇြန္အားေဆး၊                            ေမြးျမူေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ျကီးဌာန၊

       ငါးအစာမ်ား၊ Alive Fish၊ ငါးဖမ္း                               ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

       ေရယာဉ္

( င ) တိရိစာၦန္ေဆး၊တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊                     ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းငန္းဝန္ျကီးဌာန၊

       တိရိစာၦန္အစာ၊တိရိစာၦန္မ်ားခဲြစိတ္ကုသ                       ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

       ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

       (Transit Trade စနစ္အပါအဝင္)

( စ ) ပိုးသတ္ေဆး                                                       လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖဲြ့

( ဆ ) မိ်ဳးေစ့၊ ဓါတ္ျမဩဇာ                                             လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္း

( ဇ ) ေဆးဝါးမ်ား/ ေဆးပစၥည္းမ်ား/ဆံပင္မ်ား                   က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန

( စ် ) စားေသာက္ကုန္ပစည္းမ်ား                                     က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA)

( ည ) ေရယာဉ္                                                            ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန

စဉ္       အမို်းအစား                                                         အမို်းအစား

၁။          တဲလက္စ္                                                                           1.Telex

၂။          ၾကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္း/ ျဂိုလ္တုဆက္သြယ္ေရးဖုန္း                             2.Cordless Telephone, Satellite Phone

၃။          ျဂိဳလ္တုရုပ္ျမင္သံျကားစက္နွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား                         3.Satellite Receiver & Accessories

၄။          ဆက္သြယ္ေရးလွြင့္/ဖမ္းစက္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား                  4.Transceiver/ Receiver/Transmitter & Accessories

၅။          လမ္းေလွ်ာက္စကားေျပာစက္မ်ား                                              5.Walkie Talkies/ Handheld Radios

၆။          ေရေျကာင္းသံုးဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား                              6. Navigational Communication Equipments

                                                                                                       (a) GPS Plotter

                                                                                                       (b) Echo Sounder

                                                                                                       (c) MarineRadar (ေရဒါျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီသို့ တင္ျပရန္)

                                                                                                       (d) Marine Transceiver

                                                                                                       (e) Fish Finder

                                                                                                       (f) Radio Telephone

                                                                                                       (g) Radio Direction Finder

                                                                                                       (h) Auto Pilot

                                                                                                       ( i )Marine Receiver

                                                                                                       (j) Colour Navigator

                                                                                                       (k) Emergency Position Indicting Radio Beacon

                                                                                                       (l) Search & Rescue Radar Transponder

                                                                                                           (ေရဒါျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီသို့တင္္ျပရန္္)

                                                                                                      (m) Sonar etc………

၇။ ေလေျကာင္းသံုးဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား                                        7.Aeronautical Communication Equipments

                                                                                                        (a) Radio Beacon Station

                                                                                                        (b) Transceivers/ Receiver

                                                                                                        (c) Distance Measuring Equipment

                                                                                                        (d) Public Address

                                                                                                        (e) Direction Finder

                                                                                                        (f) Radar(ေရဒါျကီးျကပ္မႈ    ေကာ္မတီသို့တင္္ျပရန္္)

                                                                                                        (g) Intercom

                                                                                                        (h) Voice Recorder

                                                                                                        (i) UHF Microwave Link

                                                                                                        (j) ConsoleSwitching Equipment & Solar Power Unit

                                                                                                        (k) Micro Wave Link etc………………..

၈။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေျကာင္းျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးစခန္း                          8. Inmarsat Communication Equipment

၉။ ဆက္သြယ္ေရးလႊင့္/ဖမ္းစခန္းမ်ား                                                           9. B.T.S(Base Tranceiver Stations

၁၀။ မိုက္ကရိုေဝ့ဖ္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားနွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား             10. Microwave Link/ Digital MicrowaveRadioEquipmnet

၁၁။   အိတ္ခိ်န္း                                                                                     11. Exchanges

၁၂။ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား(ျကိုးရိွ/ ျကိုးမဲ့)                           12. Internet Communication Equipments (Wire and Wireless)\

၁၃။ VSAT နွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား(ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးစနစ္)                             13. Very Small Aparture Terminal and Accessories

၁၄။ လိွုင္းနႈန္းတိုင္းတာစက္နွင့္ဆက္သြယ္ေရးသံုးမီတာမ်ား                               14. Spectrum Analyzer and Communication Test Meters

၁၅။ ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္နွင့္ေျကးနန္းဝန္ျကီးဌာနမွ

     အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး

     စက္ပစၥည္းမ်ား

                   ပို့ကုန္/သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဟိုတယ္ခရီးသြားလာမႈလုပ္ငန္း၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ မ်ား၊ ျပည္ပတြင္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ သေဘာၤသားမ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြေျကးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းထားသူ နိုင္ငံသားတိုင္း တင္သြင္း ခြင့္ရိွေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အမိ်ဳးအစား မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

(က) လူစီးယာဉ္ (ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ဗင္ စသည္)              လြန္ခဲ့ေသာ(၅)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္းယာဉ္မ်ား

( ခ ) ကုန္္ယာဉ္ (ထရပ္၊ လိုက္ထရပ္၊                          လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ဘယ္ေမာင္း/ညာေမာင္း ယာဥ္မ်ား

        ေဘာက္စာ၊ ကြန္တိန္နာယာဥ္)

( ဂ ) ဘတ္စ္ကားမ်ား (Express ဘတ္စ္)                     လြန္ခဲ့ေသာ(၅)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္ သည့္ဘယ္ေမာင္းယာဉ္မ်ား

       (City Bus)                                                    လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္ သည့္ဘယ္ေမာင္းယာဉ္မ်ား

       (မီနီဘတ္စ္=၁၀ မွ ၂၅ ေယာက္စီးယာဉ္)              လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ယာဥ္မ်ား        

(ဃ) ယႏာၱရားမ်ား                                                 လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ယာဥ္မ်ား

(က) Engine, tested and adjusted to complete condition including replacement of necessary parts.

( ခ ) Under chassis including brakes, overhauled and repaired to complete safety condition including replacement of necessary parts.

( ဂ ) Body repaired to complete condition and be painted.

(ဃ) Room inside, cleaned.

( င ) New battery and tyres .

( စ ) Inspection by government authorized inspection agency.

Pages

Subscribe to သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE