သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

(က) Private Automatic Branch Exchanges (PABX. EPABX)

( ခ ) တယ်လီဖုန်းအမျိုးမျိုး (Personal use အတွက် ၂ လုံးအထိ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလို)

( ဂ ) Cordless Telephone (ဂြိုလ်တုဖုန်းမပါ)

(ဃ) Postal Equipments (Frankling Machine, Stamping Machine, Cancelling Machine--- etc.)

( င ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်းများ

(က) မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့)စိတ်ကို                                       ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊

      ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ                                  မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို

      ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့်                                     ပြောင်းလဲစေသော

       ဓါတုဗေဒပစ္စည်း (၂၆)မိုျး                                         ဆေးဝါးများအန္တရာယ် ဗဟိုအဖွဲ့(မူးယစ်ဗဟို)

( ခ ) နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများ                                          ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

                                                                                မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း

( ဂ ) တဲလက်စ်၊ဖက်စ်၊တယ်လီဖုန်းများ                              ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီး

                                                                                ဌာန၊ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ဃ ) ပုဇွန်သားပေါက်နှင့် ပုဇွန်အားဆေး၊                            မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊

       ငါးအစာများ၊ Alive Fish၊ ငါးဖမ်း                               ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

       ရေယာဉ်

( င ) တိရိစ္ဆာန်ဆေး၊တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊                     မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းငန်းဝန်ကြီးဌာန၊

       တိရိစ္ဆာန်အစာ၊တိရိစ္ဆာန်များခွဲစိတ်ကုသ                       မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

       ရာတွင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

       (Transit Trade စနစ်အပါအဝင်)

( စ ) ပိုးသတ်ဆေး                                                       လယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

( ဆ ) မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြဩဇာ                                             လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

( ဇ ) ဆေးဝါးများ/ ဆေးပစ္စည်းများ/ဆံပင်များ                   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန

( ဈ ) စားသောက်ကုန်ပစည်းများ                                     ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)

( ည ) ရေယာဉ်                                                            ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စဉ်       အမိုျးအစား                                                         အမိုျးအစား

၁။          တဲလက်စ်                                                                           1.Telex

၂။          ကြိုးမဲ့တယ်လီဖုန်း/ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုန်း                             2.Cordless Telephone, Satellite Phone

၃။          ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                         3.Satellite Receiver & Accessories

၄။          ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                  4.Transceiver/ Receiver/Transmitter & Accessories

၅။          လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်များ                                              5.Walkie Talkies/ Handheld Radios

၆။          ရေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ                              6. Navigational Communication Equipments

                                                                                                       (a) GPS Plotter

                                                                                                       (b) Echo Sounder

                                                                                                       (c) MarineRadar (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြရန်)

                                                                                                       (d) Marine Transceiver

                                                                                                       (e) Fish Finder

                                                                                                       (f) Radio Telephone

                                                                                                       (g) Radio Direction Finder

                                                                                                       (h) Auto Pilot

                                                                                                       ( i )Marine Receiver

                                                                                                       (j) Colour Navigator

                                                                                                       (k) Emergency Position Indicting Radio Beacon

                                                                                                       (l) Search & Rescue Radar Transponder

                                                                                                           (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့တင်ပြရန်)

                                                                                                      (m) Sonar etc………

၇။ လေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ                                        7.Aeronautical Communication Equipments

                                                                                                        (a) Radio Beacon Station

                                                                                                        (b) Transceivers/ Receiver

                                                                                                        (c) Distance Measuring Equipment

                                                                                                        (d) Public Address

                                                                                                        (e) Direction Finder

                                                                                                        (f) Radar(ရေဒါကြီးကြပ်မှု    ကော်မတီသို့တင်ပြရန်)

                                                                                                        (g) Intercom

                                                                                                        (h) Voice Recorder

                                                                                                        (i) UHF Microwave Link

                                                                                                        (j) ConsoleSwitching Equipment & Solar Power Unit

                                                                                                        (k) Micro Wave Link etc………………..

၈။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစခန်း                          8. Inmarsat Communication Equipment

၉။ ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစခန်းများ                                                           9. B.T.S(Base Tranceiver Stations

၁၀။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဆက်ကြောင်းများနှင့် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ             10. Microwave Link/ Digital MicrowaveRadioEquipmnet

၁၁။   အိတ်ချိန်း                                                                                     11. Exchanges

၁၂။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ(ကြိုးရှိ/ ကြိုးမဲ့)                           12. Internet Communication Equipments (Wire and Wireless)\

၁၃။ VSAT နှင့် အပိုပစ္စည်းများ(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်)                             13. Very Small Aparture Terminal and Accessories

၁၄။ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာစက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးသုံးမီတာများ                               14. Spectrum Analyzer and Communication Test Meters

၁၅။ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနမှ

     အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး

     စက်ပစ္စည်းများ

                   ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီများ၊ ဟိုတယ်ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ များ၊ ပြည်ပတွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်နေသူများ၊ သဘောၤသားများနှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်စုဆောင်းထားသူ နိုင်ငံသားတိုင်း တင်သွင်း ခွင့်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) လူစီးယာဉ် (ဆလွန်း၊ ဆီဒင်၊ ဗင် စသည်)              လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ဘယ်မောင်း/ညာမောင်းယာဉ်များ

( ခ ) ကုန်ယာဉ် (ထရပ်၊ လိုက်ထရပ်၊                          လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း ယာဉ်များ

        ဘောက်စာ၊ ကွန်တိန်နာယာဉ်)

( ဂ ) ဘတ်စ်ကားများ (Express ဘတ်စ်)                     လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ် သည့်ဘယ်မောင်းယာဉ်များ

       (City Bus)                                                    လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ် သည့်ဘယ်မောင်းယာဉ်များ

       (မီနီဘတ်စ်=၁၀ မှ ၂၅ ယောက်စီးယာဉ်)              လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များ        

(ဃ) ယန္တာရားများ                                                 လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များ

(က) Engine, tested and adjusted to complete condition including replacement of necessary parts.

( ခ ) Under chassis including brakes, overhauled and repaired to complete safety condition including replacement of necessary parts.

( ဂ ) Body repaired to complete condition and be painted.

(ဃ) Room inside, cleaned.

( င ) New battery and tyres .

( စ ) Inspection by government authorized inspection agency.

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE