သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

             ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄) ရက္ အမိန့္အမွတ္ ၈/၂၀၁၃ အရ ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည္-

              ( က ) အရက္

              ( ခ ) ဘီယာ

              ( ဂ ) စီးကရက္

              (ဃ) တည္ဆဲဥပေဒအရ ကန့္သတ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား

           စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ ေန့စဲြပါ အမိန့္အမွတ္၊ ၃/၂၀၁၁ အား ဤအမိန္႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုးပယ္ဖ်က္ သည္။

     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄) ရက္ အမိန့္အမွတ္၊ ၉/၂၀၁၃ အရ ေအာက္ပါကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္-

      (က) Chewing Gum

      ( ခ ) Cake

      ( ဂ ) Wafer

      (ဃ) Chocolate

                  ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေငြလႊဲစာတမ္း (Normal L/C (or) TT) ျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ သြင္းကုန္ တင္သြင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ေပးေခ်ရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေျကးအမို်းအစားမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳပါမည္-

                 ( က) အေမရိကန္ေဒၚလာ

                 ( ခ ) ယူရို

                 ( ဂ ) စကၤာပူေဒၚလာ

                 (ဃ) ဂ်ပန္ယမ္း

သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ -

( က ) ၆၀၀/- က်ပ္တန္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ျပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာ(Online Print Out)

( ခ ) Proforma Invoice မူရင္း/ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ (Sale Contract)

( ဂ ) ကိုယ္စားလွယ္ကဒ္ မူရင္း/မိတၱဴ

       မွတ္ခ်က္။   ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္နွင့္ ဓါတ္ပံုျဖင့္စစ္ရန္

       လိုအပ္သည့္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျမင္သာမႈရိွသည့္ ဓါတ္ပံုေတာင္းခံျခင္း။

သြင္းကုန္လိုင္စင္ (CIF) တန္ဖိုး အေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါနႈန္းထားမ်ားအတိုင္း လိုင္စင္ေၾကးအား ေကာက္ခံလွ်က္ရိွပါသည္-

ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုး                                                                  သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကး

က်ပ္ ၁၀၀၀၀                 အထိ                က်ပ္ ၂၅၀

က်ပ္ ၁၀၀၀၁                 မွ                    က်ပ္ ၂၅၀၀၀ အထိ                                  က်ပ္ ၆၂၅

က်ပ္ ၂၅၀၀၁                 မွ                    က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိ                                  က်ပ္ ၁၂၅၀

က်ပ္ ၅၀၀၀၁                 မွ                    က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အထိ                                က်ပ္ ၂၅၀၀

က်ပ္ ၁၀၀၀၀၁               မွ                    က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ အထိ                                က်ပ္ ၅၀၀၀

က်ပ္ ၂၀၀၀၀၁               မွ                    က်ပ္ ၄၀၀၀၀၀  အထိ                               က်ပ္ ၁၀၀၀၀

က်ပ္ ၄၀၀၀၀၁               မွ                    က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀ အထိ                              က်ပ္ ၂၀၀၀၀

က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၁             မွ                    အထက္                                                 က်ပ္ ၅၀၀၀၀

Pages

Subscribe to သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE