သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

                   ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် (Import Right) သတ်မှတ်ထားရှိသော ဝင်ငွေ (၉) မိုျး အား ပယ်ဖျက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၄) ရက် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၉/၂၀၁၂) အရ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များရှိ မည်သည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများမှ လက်ကျန်များ ကိုမဆို သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့် အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အတွက် အခွန်အခများဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလည်း (၁-၅-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှစတင်၍ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။

(က) Normal LC (or) TT စနစ်

( ခ ) CMP စနစ်

( ဂ ) Transit Trade စနစ်

(ဃ) FOC Permit (ကုန်သွယ်မှုသဘောမသက်ရောက်ဘဲ ကုန်ဖိုးငွေပေးချေခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စ ရပ်များ) ဥပမာ- နမူနာပေးခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း

( င ) Draw Back စနစ် (MIC ၏ သဘောတူခွင့်ပြုပြီးသော ကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယာယီအသုံးပြုပြီး မူလနိုင်ငံသို့ပြန်လည်

        ယူဆောင်သွားရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သာ)

( စ ) Loan In Kind စနစ် (MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုပါသည်။)

(ဆ) Capital In Kind စနစ် (MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုပါသည်။)

( ဇ ) Deferred Payment စနစ် (အစိုးရဌာနများ)

( ဈ ) Open General Licence (OGL) စနစ် (အထွေထွေတင်သွင်းခွင့်အမိန့်)

(က) FOB (Free On Board)

( ခ ) CFR (Cost and Freight)

( ဂ ) CIF (Cost Insurance and Freight)

(ဃ) CIP (Carriage and Insurance Paid To)

( င ) EXW (Ex Works)

             ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက် အမိန့်အမှတ် ၈/၂၀၁၃ အရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည်-

              ( က ) အရက်

              ( ခ ) ဘီယာ

              ( ဂ ) စီးကရက်

              (ဃ) တည်ဆဲဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသောပစ္စည်းများ

           စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက် နေ့စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊ ၃/၂၀၁၁ အား ဤအမိန့်ဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက် သည်။

     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက် အမိန့်အမှတ်၊ ၉/၂၀၁၃ အရ အောက်ပါကုန်ပစ္စည်းများ ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်-

      (က) Chewing Gum

      ( ခ ) Cake

      ( ဂ ) Wafer

      (ဃ) Chocolate

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE