သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

            သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ (၃)လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။ ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်တင်သွင်းရန်အတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက အကျိုးကြောင်းဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လျှောက်ထားချက်ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ မှန်ကန်ရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ စဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်သင်္ဘောတင်ခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

(က) CMP

(ခ ) ဆေး

(ဂ ) ဆေးပစ္စည်း

(ဃ) ဓါတ်မြေသြဇာ

(င ) ပိုးသတ်ဆေး

(စ ) စက္ကူနှင့် စာရေးကိရိယာမျိုးစုံ

(ဆ) Plastic Articles

(ဇ ) Packing Materials

(ဈ ) တိရိစ္ဆာန်အစားအစာမျိုးစုံ

(ည) ပရဆေး

(ဋ ) ရုင်ရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

(ဌ ) အားကစားပစ္စည်းများ

(ဍ ) Plastic Resin

(ဎ ) နို့ဆီ/နို့စိမ်း

(ဏ) မီးရထားနှင့် မီးရထားအပိုပစ္စည်းများ

(တ) စက်ဘီးနှင့် စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများ

(ထ) လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ

(ဒ ) ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းများ

(ဓ ) Bitumen

(န ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ်အထူးထုတ်ပေးမှု

(ပ ) စားအုန်းဆီ

              မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နံှ မှုကုန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အခြား အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့ရေး အထောက် အကူပြုကုန်ပစ္စည်းများကို ဦးစားပေး တင်သွင်းရန်နှင့် ပြည်ပသွင်းကုန် အစားထိုး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို အားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

                   ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် (Import Right) သတ်မှတ်ထားရှိသော ဝင်ငွေ (၉) မိုျး အား ပယ်ဖျက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၄) ရက် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၉/၂၀၁၂) အရ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များရှိ မည်သည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများမှ လက်ကျန်များ ကိုမဆို သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့် အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အတွက် အခွန်အခများဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလည်း (၁-၅-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှစတင်၍ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်