သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

            သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ (၃)လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။ ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်တင်သွင်းရန်အတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက အကျိုးကြောင်းဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လျှောက်ထားချက်ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ မှန်ကန်ရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ စဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်သင်္ဘောတင်ခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

၁။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော  မော်တော်ယာဉ်များ၏ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အား အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည် -

(က) ယာဉ်အို/ ယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးယာဉ်လျှောက်ထားမှု (Consignment စနစ်) အပါအဝင်

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၃) ကုန်တင်ယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း)

( ခ ) နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ၊ ပို့ကုန်/ သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီများ ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းများ ၊ သင်္ဘောသားများ ၊ ပြည်ပအလုပ်သမားများ ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနစစ်သံဝန်ထမ်းများ ၊ ဟိုတယ်/ခရီးလုပ်ငန်း ရှင်များ မော်တော်ယာဉ် လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၃) ကုန်တင်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

( ဂ ) တိုင်း/ ပြည်နယ်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထောက်ခံချက်ဖြင့် Taxi လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(ဃ) ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (မီးသတ်ကားအပါအဝင်)

(၃) လူနာတင်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) နိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(၆) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

( င ) အစိုးရဌာနများမှ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ၊ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

( စ ) FOC စနစ်ဖြင့် ပြည်ပမှလှူဒါန်းသည့် မော်တော်ယာဉ်ပါမစ်လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (မီးသတ်ကားအပါအဝင်)

(၃) လူနာတင်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) နိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(၆) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(က) CMP

(ခ ) ဆေး

(ဂ ) ဆေးပစ္စည်း

(ဃ) ဓါတ်မြေသြဇာ

(င ) ပိုးသတ်ဆေး

(စ ) စက္ကူနှင့် စာရေးကိရိယာမျိုးစုံ

(ဆ) Plastic Articles

(ဇ ) Packing Materials

(ဈ ) တိရိစ္ဆာန်အစားအစာမျိုးစုံ

(ည) ပရဆေး

(ဋ ) ရုင်ရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

(ဌ ) အားကစားပစ္စည်းများ

(ဍ ) Plastic Resin

(ဎ ) နို့ဆီ/နို့စိမ်း

(ဏ) မီးရထားနှင့် မီးရထားအပိုပစ္စည်းများ

(တ) စက်ဘီးနှင့် စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများ

(ထ) လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ

(ဒ ) ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းများ

(ဓ ) Bitumen

(န ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ်အထူးထုတ်ပေးမှု

(ပ ) စားအုန်းဆီ

              မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နံှ မှုကုန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အခြား အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့ရေး အထောက် အကူပြုကုန်ပစ္စည်းများကို ဦးစားပေး တင်သွင်းရန်နှင့် ပြည်ပသွင်းကုန် အစားထိုး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို အားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE