သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

(က) CMP

(ခ ) ေဆး

(ဂ ) ေဆးပစၥည္း

(ဃ) ဓါတ္ေျမၾသဇာ

(င ) ပိုးသတ္ေဆး

(စ ) စကၠဴႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ိဳးစုံ

(ဆ) Plastic Articles

(ဇ ) Packing Materials

(စ် ) တိရိစၦာန္အစားအစာမ်ိဳးစုံ

(ည) ပရေဆး

(ဋ ) ရုင္ရွင္ႏွင့္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား

(ဌ ) အားကစားပစၥည္းမ်ား

(ဍ ) Plastic Resin

(ဎ ) ႏို႕ဆီ/ႏို႕စိမ္း

(ဏ) မီးရထားႏွင့္ မီးရထားအပိုပစၥည္းမ်ား

(တ) စက္ဘီးႏွင့္ စက္ဘီးအပိုပစၥည္းမ်ား

(ထ) ေလယာဥ္အပိုပစၥည္းမ်ား

(ဒ ) ဆပ္ျပာကုန္ၾကမ္းမ်ား

(ဓ ) Bitumen

(န ) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္အထူးထုတ္ေပးမႈ

(ပ ) စားအုန္းဆီ

              ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာအေျခခံမူသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာရင္းနီွးျမႈပ္နံွ မႈကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခား အေရးျကီးကုန္ပစၥည္းမ်ား နွင့္ ျပည္သူ့က်န္းမာ ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္ပပို့ကုန္တိုးျမွင့္တင္ပို့ေရး အေထာက္ အကူျပဳကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဦးစားေပး တင္သြင္းရန္နွင့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားကို အားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

                   ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္ (Import Right) သတ္မွတ္ထားရိွေသာ ဝင္ေငြ (၉) မို်း အား ပယ္ဖ်က္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ (၂၄) ရက္ ညွြန္ျကားခ်က္ အမွတ္ (၉/၂၀၁၂) အရ နိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားရိွ မည္သည့္နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမ်ားမွ လက္က်န္မ်ား ကိုမဆို သြင္းကုန္တင္သြင္းခြင့္ အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ သံုးစဲြခြင့္ျပုေျကာင္း နွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အတြက္ အခြန္အခမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုလည္း (၁-၅-၂၀၁၂) ရက္ေန့မွစတင္၍ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။

(က) Normal LC (or) TT စနစ္

( ခ ) CMP စနစ္

( ဂ ) Transit Trade စနစ္

(ဃ) FOC Permit (ကုန္သြယ္မႈသေဘာမသက္ေရာက္ဘဲ ကုန္ဖိုးေငြေပးေခ်ျခင္းမရိွသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား) ဥပမာ- နမူနာေပးျခင္း၊ လႉဒါန္းျခင္း

( င ) Draw Back စနစ္ (MIC ၏ သေဘာတူခြင့္ျပုျပီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ယာယီအသံုးျပဳျပီး မူလနိုင္ငံသို့ျပန္လည္

        ယူေဆာင္သြားရမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ)

( စ ) Loan In Kind စနစ္ (MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ လိုပါသည္။)

(ဆ) Capital In Kind စနစ္ (MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ လိုပါသည္။)

( ဇ ) Deferred Payment စနစ္ (အစိုးရဌာနမ်ား)

( ဈ ) Open General Licence (OGL) စနစ္ (အေထြေထြတင္သြင္းခြင့္အမိန့္)

(က) FOB (Free On Board)

( ခ ) CFR (Cost and Freight)

( ဂ ) CIF (Cost Insurance and Freight)

(ဃ) CIP (Carriage and Insurance Paid To)

( င ) EXW (Ex Works)

Pages

Subscribe to သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE