သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

               သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း စကားပြောကြေးနန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်စာဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားသော်လည်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကို မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် လျှောက်ထားသူထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။

                တင်ပို့ခွင့်၊တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ပစ္စည်းများအားလုံး ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်းသာ ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်လအတွင်း ထုတ်ယူခြင်းမပြုပါက လိုင်စင်လျှောက် ထားမှုများကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများကို ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းမှု များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဒဏ်ကြေးများ ပေးဆောင်စေပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်-

(က) သတ်မှတ်ထားသည့်(၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ - ကျသင့်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး၏

(၁၅)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်း                  ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို  ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ပေးဆောင်စေရန်

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့်(၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ - ကျသင့်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး၏

(၃၀)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်း                 ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ပေးဆောင်စေရန်

            ထုတ်ပေးထားသည့်သွင်းကုန်လိုင်စင်များပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်မှုအခကြေးငွေ ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။

            ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်။

                                                                                                                                               တန်ဖိုး - ကျပ်

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁)လကျော်မှ (၃)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃)လကျော်မှ (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆)လကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

၁။

အပိုကြေး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

                ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရည်အသွေး၊ အရေအတွက်၊ စသည်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိမလာမီ ကြိုတင်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ အထက်ပါအချက် အလက်များပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ အမှန်တင်သွင်းသည့် ပမာဏ ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ကြေးများနှင့် အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်-

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁)လကျော်မှ (၃)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃)လကျော်မှ (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆)လကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

ပြင်ဆင်ကြေး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

အပိုကြေး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်