သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

            ခြင့္ျပဳထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္။

                                                                                                                                               တန္ဖိုး - က်ပ္

 

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁)လေက်ာ္မွ (၃)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၃)လေက်ာ္မွ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁။

အပိုေၾကး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

                ခြင့္ျပဳၿပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ စသည္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာက္ရွိမလာမီ ႀကိဳတင္၍ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းေရာက္ရွိၿပီးမွ အထက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္တင္သြင္းသည့္ ပမာဏ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အပိုေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္-

 

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁)လေက်ာ္မွ (၃)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၃)လေက်ာ္မွ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ျပင္ဆင္ေၾကး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

အပိုေၾကး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

            သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကို သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွ (၃)လ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ကို ဆက္လက္တင္သြင္းရန္အတြက္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္လိုပါက အက်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား မွန္ကန္ေရးႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပ၍ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

            သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ႀကိဳတင္သေဘၤာတင္ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာက္ရွိၿပီးမွ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

၁။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါသည္ -

(က) ယာဥ္အုိ/ ယာဥ္ေဟာင္းအစားထိုးယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ (Consignment စနစ္) အပါအ၀င္

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္လူစီးယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၃) ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း)

( ခ ) နုိင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ၊ ပုိ ့ကုန္/ သြင္းကုန္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ထမ္းမ်ား ၊ သေဘၤာသားမ်ား ၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနစစ္သံ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ဟုိတယ္/ခရီးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္လူစီးယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၃) ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

(၅) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ျမိဳ့တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

( ဂ ) တိုင္း/ ျပည္နယ္ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ Taxi ေလွ်ာက္ထားမ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(ဃ) ပံုမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (မီးသတ္ကားအပါအ၀င္)

(၃) လူနာတင္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) နိဗၺာန္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၅) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၀၈ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

(၆) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ျမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

( င ) အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္္အတြင္း)

(၂) လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားမ်ား၊ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

( စ ) FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွလွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ

(၁) လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၂) လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (မီးသတ္ကားအပါအ၀င္)

(၃) လူနာတင္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၄) နိဗၺာန္ယာဥ္ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း)

(၅) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

(၆) ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ျမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

Pages

Subscribe to သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE