သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

            ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်။

                                                                                                                                               တန်ဖိုး - ကျပ်

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁)လကျော်မှ (၃)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃)လကျော်မှ (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆)လကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

၁။

အပိုကြေး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

                ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရည်အသွေး၊ အရေအတွက်၊ စသည်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိမလာမီ ကြိုတင်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ အထက်ပါအချက် အလက်များပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ အမှန်တင်သွင်းသည့် ပမာဏ ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ကြေးများနှင့် အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်-

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁)လကျော်မှ (၃)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃)လကျော်မှ (၆)လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆)လကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

ပြင်ဆင်ကြေး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

ပြင်ဆင်ချက်

တစ်မျိုးလျှင်

ငွေကျပ်၅၀၀၀စီ

(သို့)လိုင်စင်

တန်ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက် နည်းရာ တန်ဖိုး

အပိုကြေး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

            သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ (၃)လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။ ခွင့်ပြုထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်တင်သွင်းရန်အတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက အကျိုးကြောင်းဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လျှောက်ထားချက်ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ မှန်ကန်ရေးကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ စဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်သင်္ဘောတင်ခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

၁။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော  မော်တော်ယာဉ်များ၏ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အား အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည် -

(က) ယာဉ်အို/ ယာဉ်ဟောင်းအစားထိုးယာဉ်လျှောက်ထားမှု (Consignment စနစ်) အပါအဝင်

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၃) ကုန်တင်ယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း)

( ခ ) နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ၊ ပို့ကုန်/ သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီများ ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းများ ၊ သင်္ဘောသားများ ၊ ပြည်ပအလုပ်သမားများ ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနစစ်သံဝန်ထမ်းများ ၊ ဟိုတယ်/ခရီးလုပ်ငန်း ရှင်များ မော်တော်ယာဉ် လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၃) ကုန်တင်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

( ဂ ) တိုင်း/ ပြည်နယ်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထောက်ခံချက်ဖြင့် Taxi လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(ဃ) ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (မီးသတ်ကားအပါအဝင်)

(၃) လူနာတင်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) နိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(၆) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

( င ) အစိုးရဌာနများမှ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ၊ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

( စ ) FOC စနစ်ဖြင့် ပြည်ပမှလှူဒါန်းသည့် မော်တော်ယာဉ်ပါမစ်လျှောက်ထားမှု

(၁) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၂) လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (မီးသတ်ကားအပါအဝင်)

(၃) လူနာတင်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၄) နိဗ္ဗာန်ယာဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း)

(၅) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Express) (၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

(၆) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ၊ မြို့တွင်းပြေးဆွဲယာဉ်များ ၊ ( Mini Bus / City Bus ) (၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE