ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၉/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ဖြံံ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးနို္္င္ငံမ်ားမွ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသုိ႕ တင္ပို႕ေသာ ပို႕ကုန္မ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သတ္ေကာက္ခြန္ိကငး္လြတ္ခြင့္ေပးေသာ အစီအစဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၈/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္ပစၥညး္မ်ားအား H.S Code ျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၇/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep
Undefined

ကုန္သြယ္မႈခြင့္မျပဳသည့္ နိုင္ငံစာရင္း ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၆/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:06 -- eiprdep
Undefined

ျပည္ပသို႕အခမဲ႕ တင္ပို႕မည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၅/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:06 -- eiprdep
Undefined

ျပည္ပမွ အခမဲ႕တင္သြငး္သည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၄/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:05 -- eiprdep
Undefined

ေမာ္ေတာ္ကား Show Room ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နညး္မ်ား သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:02 -- eiprdep
Undefined

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးေၾကး ၊ ျပင္ဆင္ေၾကး၊ မိတၱဴ မွန္ေၾကးနွင့္ သက္တမ္းတုိးေနာက္က်ေၾကးမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Latest News: 

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:01 -- eiprdep
Undefined

ျမန္မာ - အိနၵိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တင္ပို႕တင္သြင္း ခြင့္ျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Latest News: 

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၂/ ၂၀၁၂)

Tue, 12/16/2014 - 12:59 -- eiprdep
Undefined

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႕ သြားေရာက္ျပသျခင္းမ်ားအတြက ္လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နညး္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း

 

Latest News: 

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၂)

Tue, 12/16/2014 - 12:53 -- eiprdep
Undefined

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္သည့္  Invoice , Sales Contract ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ H.S Code စံသတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE