ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

အသံုးျပဳျပီးစက္ဘီး(Used Bicycle) မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

Thu, 02/01/2018 - 04:57 -- ictuser
Myanmar

အသံုးျပဳျပီးစက္ဘီး(Used Bicycle) မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္အား ယာယီရပ္ဆိုိင္းျခင္း သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၇ )

Sun, 09/10/2017 - 11:17 -- adminDep
Undefined

ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္သြင္းခြင့္အား ယာယီရပ္ဆိုိင္းျခင္း သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၇ )  ထုတ္ျပန္ျခင္း

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Thu, 04/30/2015 - 12:43 -- eiprdep
Undefined

စီးပြားေရးအက်ဳိးေဆာင္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားမႈေနာက္က်ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္လြန္ေၾကးမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း

Latest News: 

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၂/၂၀၁၅)

Wed, 03/11/2015 - 15:18 -- eiprdep
Undefined

အသံုးျပဳၿပီး စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ (၁/၂၀၁၅)

Mon, 02/16/2015 - 09:34 -- eiprdep
Undefined

ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုးေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၂/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အပင္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္ပစၥညး္မ်ားကို ဗီယက္နမ္နုိ္င္ငံသို႕ အျမဲတမ္းတင္ပို႕ခြင့္ျပဳ ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁/ ၂၀၁၄)

Tue, 12/16/2014 - 13:11 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံတရုတ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ၏ ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္အမယ္(၅၂၇) မ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:10 -- eiprdep
Undefined

စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ပင္ရင္းနို္္င္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (Certificate of Product Registration) ကို ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၁/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:09 -- eiprdep
Undefined

အာဆီယံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းက်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္အမယ္ (၂၆၅၂) မ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ (၁၀/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep
Undefined

ေမာ္ေတာ္ကားတာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လုိင္စင္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

Pages

Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းလႊာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE