ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေး/တာဝန်ဝတ္တရားများ

ကုန်သွယ်မှုညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Mon, 01/26/2015 - 08:53 -- dccaadmin
Myanmar

 

ပြည်တွင်းမူဝါဒနှင့်နယ်စခန်းများညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးဌာနစု

၁။       နယ်စခန်းများသို့ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစိတ်

(က)   နယ်စခန်းများသို့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေး

(၁)     နယ်စခန်းများသို့ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲမှုဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အားလုံးကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် ရန်။

            (၂)     အထက်ဌာနမှအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

(၃)     ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ဌာနသို့ တင်ပြ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်း၊

         လက်အောက်နယ်စခန်းများသို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ဆောင် ရွက်ခြင်း။

(၄)     ပို့ဆောင်ရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ္ဍဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့်

         ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅)     နယ်စခန်းအသီးသီးအတွက်ဦးစီးဌာနနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် အထက်နှင့် အောက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

         နယ်စပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နိုင်ငံများ၏ မူဝါဒများ ပို့/သွင်း ပြောင်းလဲမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေ များအား အထက်ဌာနများသို့

         ဆက်လက်တင်ပြပေးခြင်း၊

(၆)     မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖိုင်တွဲများ၊ အမှုတွဲများထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူ ကျင်းပခြင်းနှင့်

         OSS လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ခ )  ဝန်ထမ်းရေးရာ

            (၁)     ရုံးဝင်စာ/ထွက်စာ၊ ကြေးနန်းအဝင်/ အထွက်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

(၂)     ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများ တင်ပြ တောင်းခံခြင်း၊ လက်ခံရယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေသုံးစွဲခြင်းများကို မှတ်တမ်းတင်

          ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ပရိဘောဂများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

            (၃)     ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လစာ ထုတ်ပေးခြင်း။

(၄)     Internet Web Site များရှာဖွေခြင်း၊ ကွန်ပျူတာရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ အထွေထွေရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

            (၅)     အထက်ဌာနမှအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၂။       ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများစီစစ်ရေးနှင့် မူဝါဒများ ညှိနှိုင်းရေးဌာနစိတ်

(က)   ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများစိစစ်ရေး     

(၁)     နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားလာသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင် အမှု တွဲများအား စစ်ဆေးလက်ခံပြီး

          စိစစ်တွေ့ရှိချက် မှတ်တမ်းများပြုစုရန်၊ အထက်ဌာနသို့ ဆက်လက်တင်ပြမည့် တင်ပြစာများပြုစုရန်။

(၂)     လိုင်စင်များအပေါ်ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်း၊ Comsumer Protection ရှုထောင့်မှစိစစ်ခြင်း၊ အထွေ ထွေစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို

         ဆောင်ရွက်ရန်။ ထုတ်ပေးပြီးသည့် လိုင်စင်များ အပေါ်တွင် မသမာမှုများမပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် လိုင်စင်ပါဝင်သင့်သည့်

         အချက်များ အားအသေးစိတ် ပါဝင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။

(၃)     အောက်ခြေမှစစ်ဆေးတင်ပြလာသော လိုင်စင်များအား အသေးစိတ် ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်

         များတင်ပြခြင်း လိုင်စင်အပေါ် Brand စိစစ်ခြင်း၊ Packing စိစစ်ခြင်း၊ Country of Origin စိစစ်ခြင်း၊ Incotermsများ

          စိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊  ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးရာတွင်ဒွိဟဖြစ်စေသော

          အချက်အလက်များ အသေးစိတ် စစ်ဆေးရန် ခက်ခဲစေနိုင်သောအချက်အလက်များ ပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ လေ့လာတင်ပြရန်။

            (၄)     အထက်ဌာနမှအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

( ခ )  ပို့ကုန်/သွင်းကုန်မူဝါဒများ ညှိနှိုင်းရေး

(၁)     ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ဌာနသို့တင်ပြခွင့်ပြုချက်

          တောင်းခံခြင်း လက်အောက်နယ်စခန်းများသို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)     ပို့ဆောင်ရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ္ဍဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့်

         ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၃)     နယ်စခန်းများနှင့် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဌာနများမှ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊

(၄)     ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအဟန့်အတားများ ဖြေလျှော့ရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန် အထက်ဌာနသို့ တင်ပြ ခြင်းကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

            (၅)     အပင်ပိုးမွှားရောဂါ စံချိန်၊ စံညွှန်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖိုင်တွဲများထိမ်းသိမ်းခြင်း။

           (၆)     အထက်ဌာနမှအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၃။     ပင်ရင်းဒေသ ထောက်ခံချက်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများဆိုင်ရာဌာနစိတ်

(က)    ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ လက်မှတ်များကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီစိစစ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း၊

         မှတ်တမ်းများနှင့် စာရင်းဇယားများပြုစုတင်ပြခြင်း။

            ( ခ )   မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်ပေးသော ပင်ရင်းနိုင်ငံလက်မှတ်များအပေါ် ကုန်ဝယ်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်ဌာနများ

                     မှပြန်လည်၍မေးမြန်းလာပါကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းကာ စိစစ်ပြန်ကြားခြင်း။

Subscribe to RSS - ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေး/တာဝန်ဝတ္တရားများ