အောင်လံကုန်စည်ဒိုင်၏ သီးနှံမျိုးစုံဈေးနှုန်းများနှင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုအခြေအနေ

Tue, 02/06/2024 - 03:54 -- mocadmin

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်လံကုန်စည်ဒိုင်၌ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံမျိုးစုံ ပုံမှန်အရောင်း အဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီလ၊ စတုတ္ထ ပတ်တွင် စမုံနှမ်းနက် ၄၅ ပိဿာပါ တစ်အိတ်လျှင်ကျပ် ၃၃၅,000 - 3၈၀,000 ဖြင့် ၃၉၀၀ အိတ် ကိုလည်းကောင်း၊ နှမ်းပြာ ၄၅ ပိဿာပါ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၄၀,၀၀၀ ဖြင့် ၅၅၀ အိတ်ကို လည်း ကောင်း၊ နှမ်းနီ ၄၅ ပိဿာပါ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၂၀,၀၀၀-၃၃၀,၀၀၀ ဖြင့် ၁၇၀ အိတ်ကိုလည်း ကောင်း၊ နှမ်းဖြူ ၄၅ ပိဿာပါ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၃0,000-3၄0,000 ဖြင့် ၁၃၀ အိတ်ကိုလည်း ကောင်း၊ ကုလားပဲ(H-L) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၉၅,၀၀၀-၉၇,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၁၂၀၀ အိတ် ကိုလည်းကောင်း၊ ကုလားပဲ(မြကြေး) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၉၅,၀၀၀-၉၆,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၆၀၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ မတ်ပဲတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၉၅,၀၀၀-၁၀၄,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၂၇၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပဲစင်းငုံအနီ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၁၈,၅၀၀ - ၁၂၃,၅၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၃၆၀၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘိုကိတ်ပြာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၇၃,၀၀၀-၇၅,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၁၀၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆောင်းပဲတီစိမ်း တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၇၂,၀၀၀-၇၇,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၁၅၀၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ မိုးပဲတီစိမ်း တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၆၀,၀၀၀-၆၂,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၅၀၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပဲကြီးတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၂၀,၀၀၀-၁၂၅,၀၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၁၅၀ အိတ်ကိုလည်းကောင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

   မြေပဲလုံးဆန်ဖြူ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၆,၈၅၀-၆,၉၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၇၀၀ အိတ်ကို လည်းကောင်း၊ မြေပဲလုံးဆန်နီ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၇,၄၀၀-၇,၅၀၀ ဖြင့် ၃၀ ပိဿာပါ ၁၅၀ အိတ် ကိုလည်းကောင်း၊ ဝါသီးနှံ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃,၃၀၀-၃,၅၅၀ ဖြင့် ဝါပိဿာချိန် ၂၀၀၀၀ ပိဿာ ကိုလည်းကောင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ကုန်သည်များသည် လယ်ယာ ထွက်ကုန် သီးနှံများကို သိုလှောင်ထားရှိသည့်အတွက် အရောင်းအဝယ် ပုံမှန်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း အောင်လံကုန်စည်ဒိုင်မှ သိရှိရသည်။

DOCA (မကွေး)

Local Trade News

Pages