ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ဈေးနှုန်း၊ ဈေးကွက်အခြေအနေ

Tue, 08/30/2022 - 11:59 -- admin_ygn

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယခင်တစ်ပတ်တွင် ဓာတ် မြေသြဇာ အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် ယူရီးယား(ပန်းဖူး-တရုတ်) တစ်အိတ် ကျပ် ၉၇၀ဝ၀၊ တီစူပါ ၄၆% (သံကွင်း-တရုတ်) တစ်အိတ် ကျပ် ၇၀ဝ၀ဝ၊ ကျွဲနက် 15:15:15 တစ် အိတ် ကျပ် ၉၇၀ဝ၀၊ နိုက်ထိုဖောစကာ (သြဘာ) တစ်အိတ် ကျပ် ၁၀၁၀ဝ၀၊ ပန်းဖူး(မြန်မာ့သြဘာ) တစ်အိတ် ကျပ် ၉၈၀ဝ၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိခဲ့ပြီး ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့် ပိုး(၃)ကောင်(မြန်မာ့သြဘာ)တစ်ထုပ်  ၁၆၀ဝ၀ကျပ်၊မိုရယ်မုန်(သြဘာ) တစ်ဘူး ကျပ် ၁၆၅၀ဝ၊ အစီဖိတ် (သြဘာ) တစ်ဘူး ကျပ် ၁၄၀ဝ၀၊ ရွှေတောနစ်(မြင်းကြား) တစ်ဘူး ကျပ် ၉၀ဝ၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုတစ်ပတ်တွင် ဓာတ်မြေသြဇာ အမျိုးအစားများဖြစ် သည့် ယူရီးယား(ပန်းဖူး-တရုတ်) တစ်အိတ် ကျပ် ၉၇၀ဝ၀၊ တီစူပါ၄၆% (သံကွင်း-တရုတ်) တစ်အိတ် ကျပ် ၇၀ဝ၀ဝ၊ နိုက်ထိုဖောစကာ (သြဘာ) တစ်အိတ် ကျပ် ၁၀ဝ၀ဝ၀၊ ပန်းဖူး (မြန်မာ့သြဘာ) တစ်အိတ် ကျပ် ၉၇၀ဝ၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ရှိခဲ့ပြီး ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် ပိုး(၃)ကောင် (မြန်မာ့သြဘာ)တစ်ထုပ် ကျပ် ၁၆၀ဝ၀၊ မိုရယ်မုန်(သြဘာ) တစ်ဘူး ကျပ် ၁၆၅၀ဝ၊ အစီဖိတ် (သြဘာ) တစ်ဘူး ကျပ် ၁၄၀ဝ၀၊ ရွှေတောနစ် (မြင်းကြား) တစ်ဘူး ကျပ် ၁၀ဝ၀ဝ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။      

ခင်မို့မို့ငြိမ်း

Local Trade News

Pages